Community Investment

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

เราสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราใช้แนวทางที่ยั่งยืน ในการลงทุนพัฒนาชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับชุมชน
เรียนรู้เพิ่มเติม

บุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานที่มีความสามารถและทุ่มเทในการทำงานเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นประการหนึ่งของบริษัทฯ ระบบการพัฒนาบุคลากรของเราใช้กระบวนการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจทุ่มเททำงานและผลิตผลงานได้อย่างเต็มที่
เรียนรู้เพิ่มเติม

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้การส่งเสริมอย่างเข้มแข็งในการรณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณค่าด้านความปลอดภัยให้เกิดในทุกระดับขององค์กร ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ OIMS) ของบริษัทฯ ได้วางกรอบที่ชัดเจนในการจัดการทั้งด้านความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยของบุคลากร

เรียนรู้เพิ่มเติม