ร่วมงานกับเอ็กซอนโมบิล

 ร่วมงานกับเราและใช้ศักยภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต

 

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลายและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน  เรามองหาผู้สมัครงานที่มีทักษะและความสามารถหลากหลาย มีศักยภาพ และยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บุคลากรมากกว่า 70,000 คนทั่วโลก คือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศประกอบด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น และการสนับสนุนการเรียนรู้และเติบโตในสายงาน  นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนสามารถคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ริเริ่มงานด้วยตนเองและค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ค้นหาตำแหน่งงาน >

 

Commercial & Business

สร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า วิเคราะห์และเข้าใจตลาดเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาด้าน Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) หรือด้าน Business Administration สามารถสมัครสายงานนี้ได้

ตัวอย่างตำแหน่งงาน: Sales & Business Development, Business Support, Procurement & Payables, Customer Account Management, Data, Analytics and Systems, Supply Chain

 

 

Accounting & Finance

สนับสนุนงานด้านบัญชี ภาษี และการเงิน ให้กับฝ่ายธุรกิจทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของบริษัท

ตัวอย่างตำแหน่งงาน: Accounting, Accounting & Business Support, Payroll

Information Technology

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจและคู่ค้าของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก

ตัวอย่างตำแหน่งงาน: IT Application Development, IT Business Consultant, IT Platform Engineering

Human Resources

สรรหา พัฒนา และดูแลบุคลากร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริษัท

ตัวอย่างตำแหน่งงาน: HR Operations, Recruiting