นโยบายความเป็นส่วนตัว ประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566                                                          

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ควบคุมข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 1 (เรียกโดยรวมว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีลิงค์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเอ็กซอนโมบิล  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทฯ ขอให้ท่านทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านโดย

 • ทางเว็บไซต์  https://www.exxonmobil.co.th และเว็บไซต์ ระบบ หรือ แอปพลิเคชั่นอื่นใด ที่อ้างถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เรียกโดยรวมว่า “เว็บไซต์”) และ
 • โดยวิธีหรือช่องทางอื่นใดอันเนื่องมาจากการที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ อาทิเช่น กรณีที่ท่านเป็นลูกค้า หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกต่างๆ

บริษัทฯ มีคำประกาศเกี่ยวกับความป็นส่วนตัว (Privacy Notice) อื่น ๆ เพิ่มเติม สำหรับการเก็บรวมรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะกรณี (“คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น บริษัทฯ มีคำประกาศเพิ่มเติมสำหรับผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือ พื้นที่เฉพาะของผู้ที่จัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการแก่บริษัทฯ ผู้ที่มาสมัครงาน ผู้ใช้งานแอพลิเคชั่นเฉพาะบางอย่างทางอุปกรณ์เคลื่อนที่  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีนั้นๆ เมื่อคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นเกี่ยวกับท่าน บริษัทฯ ขอให้ท่านอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะกรณีเหล่านั้นโดยละเอียด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรวบรวมผ่านเว็บไซต์จากบุคคลในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร บริษัทฯ ขอให้ท่านศึกษาจากนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป (EU)

ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ บริษัทฯ อ้างอิงถึงคำนิยามต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำนิยามดังกล่าว ขอให้ท่านดูข้อมูลอ้างอิงได้ในข้อ 15 คำนิยาม

1บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลซึ่งจัดการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลนั้นคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเว็บไซต์ และ หากท่านมีพันธสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลใดบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านจากความสัมพันธ์นั้นๆ

โดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้หรือจากพันธสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจคือ

 • บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

3195/26 ชั้นที่22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อส่วนนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำประเทศไทย

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านบน (“บริษัทฯ”) อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับจากท่าน ไปยังบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยทั่วโลก หรือในประเทศที่สามซึ่งอาจถูกพิจารณาว่าไม่มีการคุ้มครองข้อมูลได้เพียงพอ การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวนี้อาจทำได้ตามข้อ 7 ข้างล่าง

2. นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการเก็บรวบรวมโดยผู้ควบคุมข้อมูลตามที่ระบุในหมวดที่ 1
 • ผู้ที่ได้รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นใดที่ได้ระบุไว้หรืออ้างถึงไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  และ
 • บุคคลมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 อาทิเช่น ลูกค้า หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปและเกี่ยวข้องกับสาธารณชนทั่วไป คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอื่น ๆ ในประเทศไทย และตามที่ระบุไว้แล้วในข้อ 1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจต้องใช้ประกอบกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะกรณีที่ประกาศโดยเอ็กซอนโมบิลสำหรับการใช้งานเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลของผู้เยาว์

บริษัทฯ ไม่แสวงหาและไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์หรือเกี่ยวกับผู้เยาว์ (คำนิยามนี้กำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) จากเว็บไซต์นี้ และ บริษัทฯ ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยปราศจากการอนุญาตที่ชัดแจ้ง

3. การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมา ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ กล่าวคือบริษัทฯ จะทำการประเมินฐานทางกฎหมาย (legal basis) ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ ในประเทศไทย บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต – เป็นความจำเป็นเพื่อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล และ/หรือ
 • ฐานสัญญา – เป็นความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าสัญญานั้น และ/หรือ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม – เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ  เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย – เป็นความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือ
 • ฐานความยินยอม – เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อในอนาคต

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์และคำอธิบายตามประเภทเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ตารางในข้อ 4

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน และบริษัทฯ จะพิจารณาคำคัดค้านดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ข้อ 10 และ/หรือติดต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำประเทศไทย ผ่านทาง data.privacy.office@exxonmobil.com

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในตารางนี้ บริษัทฯ อธิบายถึง ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้เข้าชมเว็บไซต์และ/หรือจากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน บริษัทฯ ยังได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลในแต่ละครั้ง

บริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลอื่น ๆ จากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อเก็บเป็นสถิติที่จะช่วยให้เราออกแบบและจัดการเว็บไซต์ นอกจากนี้ ในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ ถ้าท่านได้มีการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นส่วนตัว กรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ เข้าร่วมประกวดราคา การแข่งขัน ให้ข้อเสนอแนะในการสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ เข้ามา จะมีผลเท่ากับท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯ ใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะต้องมั่นใจว่าประโยชน์อันชอบธรรมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ (โดยทั่วไปแล้ว ประโยชน์ของบริษัท หมายถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ) จะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่านอย่างไม่เหมาะสม

เมื่อบริษัทฯ ใช้ฐานความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อในอนาคต ท่านที่ต้องการเพิกถอนความยินยอมสามารถแจ้งมายัง data.privacy.office@exxonmobil.com  และบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูล (ถ้าต้องใช้)

ประเภทของแหล่งข้อมูล

ประเภทของบุคคลที่สามที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูล (ถ้ามี)

สิ่งที่ระบุตัวตน เช่น IP Address (ที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่าน) ประเภทโดเมน ประเภทเบราว์เซอร์ (เช่น ไฟร์ฟ็อกส์ (Firefox), โครม (Chrome) หรือ ไมโครซอฟท์ เอจ (Microsoft Edge)ประเภทของอุปกรณ์ ขนาดจออุปกรณ์ วันและเวลาที่เข้าชม

เพื่อให้เว็บไซต์ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้เข้าชมได้

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการทำให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลกิจกรรมทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆรวมถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์, ส่วนของเว็บไซต์ที่มีการเข้าชม, เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ได้รับการเข้าชมก่อนหรือหลังทันทีที่เข้าชมเว็บไซต์, การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

เพื่อช่วยให้เราจัดการเว็บไซต์, เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์จากเว็บไซต์ตามความต้องการเป็นรายบุคคล และเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงประเด็นและปรับปรุงคุณภาพของบริการบนเว็บไซต์

ในกรณีที่มีกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น การใช้คุกกี้แบนเนอร์)

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ภาษาที่เลือกใช้ ข้อมูลพิกัดและขนาดจออุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลกิจกรรมทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆรวมถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์, ส่วนของเว็บไซต์ที่มีการเข้าชม

เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของเรา

 

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงประเด็นและปรับปรุงคุณภาพของบริการบนเว็บไซต์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ในกรณีที่มีกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น การใช้คุกกี้แบนเนอร์) หรือ หรือการเลือกเข้าร่วม (Opt-in) ในการตลาดทางตรง) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ขายข้อมูล) บริษัทฯ จะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามนั้นได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วก่อนเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทฯ

เรารวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลพิกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

เพื่อบอกเส้นทางไปยังผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ

โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้งานบริการบอกเส้นทาง แสดงว่าท่านต้องการให้บริษัทฯ บอกข้อมูลเส้นทางที่เกี่ยวข้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนี้

ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลพิกัดของท่านเพื่อการนี้ ท่านสามารถปฏิเสธคำขอที่จะอ่านข้อมูลพิกัดของท่านได้ ในกรณีนี้ บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ การที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลพิกัดของท่าน ถือว่าท่านตกลงที่จะให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลการอนุญาตการเข้าถึง การยืนยันตัวตน รายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจ Log-in และ System ID, ภาษาที่เลือกใช้, หัวข้อเรื่อง และ IP Address

เพื่อระบุตัวตนของท่านว่าเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีบัญชีลูกค้า และการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ได้

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการตรวจสอบตัวตน และการได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ได้

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

รายละเอียดการติดต่อและอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งาน เช่น แบบฟอร์มสั่งซื้อที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย ใบสมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดราคา และข้อเสนอแนะในการสำรวจความคิดเห็น

เพื่อจัดการตามคำสั่งซื้อ คำร้องขอ หรือข้อเสนอแนะของลูกค้า และผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต

 

ฐานสัญญา – บริษัทฯ มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือ เพื่อการเข้าทำ

 

เมื่อท่านส่งคำร้องขอหรือให้ข้อเสนอแนะ ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เราตอบสนองต่อคำขอหรือข้อเสนอแนะของท่าน

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ตำแหน่งงาน หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ (เช่น จากการกรอกใบสั่งซื้อ) ข้อเสนอแนะในการสำรวจความคิดเห็น และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้มาบนเว็บไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ (เช่น อีเมล) ในระหว่างการติดต่อทางธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลทางการค้า เช่น บันทึกข้อมูลบริการต่าง ๆ ที่มีการพิจารณาแล้ว)

เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านในฐานะลูกค้าหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการ หรือ คู่ค้า ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเจรจาทำสัญญา, จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านต้องการ, วางบิลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านต้องการ, ทำให้ผลิตภัณฑ์มีพร้อมที่จะให้บริการ, ตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิต, ใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการจัดการข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น, ทำการตรวจสอบบัญชี และจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทที่มีการโอนสินทรัพย์หรือมีการควบรวมกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย – บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อหาข้อสรุป ปฏิบัติหน้าที่ และ บริหารจัดการสัญญา หรือ คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ และ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมทั้งองค์กรทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรายละเอียดการติดต่อและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บันทึกไว้เป็นเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก เช่น สมาคมการค้า, องค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรระหว่างประเทศ, หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอื่น ๆ ของทางราชการหรือเอกชน

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และเพื่อรายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ

 

บริษัทฯ ยัง

ยังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการตอบสนองต่อคำร้องขอจากองค์กรภาครัฐและสาธารณะอื่น ๆ

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อและรายละเอียดในการติดต่อทางธุรกิจ, ตำแหน่ง, ธุรกิจหลัก, ที่ตั้งของกิจกรรมทางธุรกิจ, สัญชาติ, ประเทศที่พำนักอาศัย, การถือหุ้น และผลประโยชน์ที่มีในครอบครอง, ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ, ตำแหน่งทางราชการ, รายละเอียดของบุคคลว่าจะได้รับผลจากกฎข้อบังคับจากการคว่ำบาตรทางการค้าหรือไม่, รายละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวนหรือการกระทำผิดทางอาญาบางอย่าง ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้, และข้อมูลอื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ, และ/หรือข้อมูลที่จัดหาโดยลูกค้า และ/หรือข้อมูลที่ได้รับผ่าน Thompson Reuters World-Check เครื่องมือ หรือผู้จัดให้บริหารอื่น ๆ

การตรวจสอบสถานะของลูกค้า/ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และอื่น ๆ

 

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การคว่ำบาตรทางการค้า การควบคุมการนำเข้า-ส่งออก และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

 

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการลดความเสี่ยงด้านกฎหมายภายใต้กฎหมายบางอย่างให้เหลือน้อยที่สุด เช่นกฎต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Foreign Corrupt Practices Act), การคว่ำบาตรทางการค้า, การควบคุมการนำเข้า-ส่งออก และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

 

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานและการยึดหลักคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ ปกป้องการเสื่อมเสียชื่อเสียง

 

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการใช้ประโยชน์จากการใช้การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นแบบรวมศูนย์มาที่ส่วนกลาง ภายในกลุ่มเอ็กซอนโมบิล และเพื่อให้การติดต่อธุรกิจกับลูกค้าและอื่น ๆ สามารถดำเนินการผ่านเครือข่ายและระบบของเอ็กซอนโมบิล

 

ในการให้ข้อมูลของบุคคลที่สาม ท่านยืนยันว่าท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทฯ เพื่อการประมวลผลตามนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อ้างถึงในประกาศนี้ หรือข้อมูลที่มีอยู่นี้ได้ถูกแทนที่ด้วยนามแฝงหรือทำให้เป็นนิรนามแล้วภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และเก็บสถิติ

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการทำให้เว็บไซต์มีความสอดคล้องตรงประเด็นกัน และ/หรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า สินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหรือโดยตรงจากท่านหรือจากผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

 

5. คุกกี้และการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย

ข้อมูลที่จะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์นี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการจัดเก็บอื่น ๆ ของเรา หรือไฟล์ เช่น พิกเซล แท็ก เว็บบีคอน และออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่อง (Local Shared Object) หรือที่บางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้” ซึ่งจะถูกเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านเข้ามาชมเว็บไซต์นี้ คุกกี้และไฟล์ที่เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน จะอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามความต้องการของท่าน และช่วยให้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถลบหรือบล็อกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ถ้าต้องการ แฟลชคุกกี้อาจใช้ส่วนอื่นของอุปกรณ์ของท่านมากกว่าเบราว์เซอร์ ซึ่งหมายความว่าท่านอาจจะไม่สามารถควบคุมการใช้งานด้วยเครื่องมือในเบราว์เซอร์และการตั้งค่า ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแฟลชคุ้กกี้ได้ในเว็บไซต์ Adobe Flash Player หมายเหตุ:ท่านจะถูกพาเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

โปรดคลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ opt-out จากคุกกี้ (หมายเหตุ:ท่านจะถูกพาเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม)

บริษัทฯ ใช้ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในการตรวจสอบและวิเคราพห์การใช้งานเว็บไซต์ ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเหล่านี้ อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเหล่านั้น

ขอให้ท่านเข้าไปอ่านประกาศการใช้งานคุกกี้ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ เกี่ยวกับคุกกี้และไฟล์ ที่บริษัทฯ จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และวิธีลบหรือบล็อกไฟล์เหล่านี้

โปรดทราบว่า ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าหรือบริการบางอย่าง หากว่าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายและการใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้ เพื่อช่วยจัดการการโฆษณาออนไลน์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการกับท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ในเว็บโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ และ (คลิป) โปรแกรมสืบค้นหาข้อมูล (search engines) บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีในการลงโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อการนี้ หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลงโฆษณาของบุคคลที่สาม และจะ"opt-out" ออกจากเทคโนโลยีที่ว่านั้นได้อย่างไร โปรดศึกษาข้อมูลได้จาก YourOnlineChoices.Com หมายเหตุ คุณจะถูกพาเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีลิงก์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อกับโซเชียล มีเดีย เช่น เฟสบุ้ค ทวิตเตอร์ YouTube และอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลทางสถิติบางอย่าง เกี่ยวกับการคลิกผ่านทางลิงก์เหล่านี้หรือผ่าน social plug-in บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อมีการคลิกลิงก์หรือ social plug-in จะมีการติดต่อเชื่อมโยงทางออนไลน์ระหว่างเบราวเซอร์ของท่านและเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจได้รับการเก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ เอ็กซอนโมบิล ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทฯ ขอให้ท่านทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้อย่างละเอียด และในกรณีที่ท่านมีข้อกังวลใจหรือข้อสงสัยใด บริษัทฯ ขอให้ท่านติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นๆ โดยตรง บริษัทฯ และ/หรือ เอ็กซอนโมบิล ไม่รับผิดชอบต่อวิธีที่เว็บไซต์อื่นจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันในวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น

ในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ และ/หรือ เอ็กซอนโมบิลไม่รับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์นี้เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ และการใช้แอพลิเคชั่นอื่น ๆ ของท่าน (เช่น แอพชำระค่าบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่) ในอุปกรณ์ต่างประเภทที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือแอพลิเคชั่น เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานแอพลิเคชั่นในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรื่องนี้ เราใช้ไฟล์คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ตามประกาศนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่อยู่บนเว็บไซต์

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทอื่นและบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานแทน ซึ่งบริษัทอื่นและบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่

ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผ้ขายหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซื้อและส่งมอบสินค้า ส่งไปรษณีย์และอีเมล การจัดการบัญชีลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือทางการตลาด การจัดทำเว็บไซต์ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตร และการให้บริการและการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าให้สำเร็จลุล่วง ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต และการส่งข้อมูล ส่งสินค้า และ การให้บริการแก่ท่านในรูปแบบอื่นใดบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามหรือให้บุคคลที่สามเป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ให้บริการเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการ บริษัทฯ จะทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ และตามคำสั่งที่ได้รับจากบริษัทฯ เท่านั้น (3) จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท (เช่น จนครบกำหนดอายุความ) และ (4) จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม

ในบางสถานการณ์ บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่มีอำนาจ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดหาสินค้าและบริการ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามหน่วยงานเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การโอนข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัทฯ หรือเพื่อการจัดการตามข้อร้องเรียนและการร้องของจากบุคคลใดๆ  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ หรือ หากบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ หรือ การโอนกิจการอื่นใด ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้และเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่จำเป็น บริษัทฯ จะส่งข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ อาทิเช่น ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการทำการตลาดสินค้าและบริการแก่ท่าน

บริษัทฯ ไม่และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ อนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (อาทิเช่น โดยคุกกี้) เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทฯ เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้รับการเก็บ รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ บุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการอื่นตามความสนใจของท่าน โดยอิงจากกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้งานตามระยะเวลาที่ผ่านไปผ่านทางเว็บไซต์ บริการ และ อุปกรณ์ต่างๆ (“โฆษณาตามความความสนใจ”) ประการการใช้งานคุกกี้ของราได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ในการโฆษณาตามความความสนใจ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย

หากมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม หรือบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจากข้อกำหนดในหัวข้อนี้แล้ว ขอให้ท่านอ้างอิงเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนข้อมูลตามข้อ 8 ข้างล่างนี้เพิ่มเติม

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

7.1          การโอนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอาจดำเนินการให้บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรืออาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเอ็กซอนโมบิลที่มีอยู่ทั่วโลกตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  โดยรายชื่อบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลและประเทศที่ตั้งของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลนั้นปรากฎในข้อ 20 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR)) ที่ใช้โดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก  

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปยังผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย จะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดต่าง ๆ บริษัทฯ มีขั้นตอนที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเอ็กซอนโมบิลในทุกประเทศ ได้รับความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ ขั้นตอนดังกล่าวรวมถึงการที่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลจะต้องมีข้อตกลงระหว่างบริษัทในเครือซึ่งมี “ข้อสัญญามาตรฐาน” ของสหภาพยุโรป และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR)) ที่ใช้โดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก

ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปและเจ้าหน้าที่ทางยุโรปที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้ความคุ้มครองอย่างพอเพียงแก่การโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR)) คือ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจซึ่งกำหนดให้บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลกยึดมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR))

7.2          การโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ มีมาตรการป้องกัน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามนั้นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอ มาตรการป้องกันนี้อาจประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม คือ (1) การมีข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (2) การกำหนดในสัญญาบังคับบุคคลที่สามที่ทำสัญญากับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่อยู่นอกประเทศไทย”) (3) การออกใบรับรองการป้องกันความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ของบุคคลที่สาม (ในสหรัฐอเมริกา) และ (4) มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของประเทศของบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการยุโรปแล้วว่าเพียงพอ หรือ บริษัทฯ อาจอาศัยความยินยอมของบุคคลในกรณีที่ได้รับอนุญาตและที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโอนที่ใช้เฉพาะ สำหรับการโอนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือและการโอนให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลและสำเนาข้อมูลสำหรับมาตรการป้องกันที่เอ็กซอนโมบิลใช้อยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะอยู่ภายในกรอบที่ดีพอสำหรับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในทุกประเทศ กรุณาติดต่อ data.privacy.office@exxonmobil.com

8. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ พยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลนั้น บริษัทฯ ต้องพึ่งพาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ท่านควรแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด รวมถึงบริบทที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาจากการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด

9. ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอในด้านการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายโดยไม่ได้เจตนาหรือโดยขัดต่อกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การเข้าถึง และการใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต และการประมวลผลอื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายทุกรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ความครอบครองของบริษัทฯ

10. สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายที่ใช้บังคับอาจให้สิทธิแก่ท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับรู้วิธีที่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในประเทศไทย ท่านยังมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ หรือสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป สำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในบางสถานการณ์ ท่านยังมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับและสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์ของท่านสำหรับบริการอื่น ๆ โดยไม่มีอุปสรรคต่อการใช้งาน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะ กรุณาติดต่อ data.privacy.office@exxonmobil.com

เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติได้ตามคำร้องขอของท่าน ขอให้ท่านแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงกรณีที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ ในครั้งแรก เช่น เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง

สัญญาณ “ห้ามติดตาม” (Do-Not-Track Signal) และกลไกที่คล้ายกัน – เบราว์เซอร์มือถือบางตัวส่งสัญญาณ "ห้ามติดตาม" เนื่องจากความแตกต่างในการรวมเว็บเบราว์เซอร์และเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ จึงไม่เป็นที่แน่ชัดเสมอไปว่าผู้ใช้ตั้งใจให้ส่งสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ หรือพวกเขารู้ตัวหรือไม่ ขณะนี้บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้

11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 และต้องการการคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเรืองดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (1) เชื้อชาติและเผ่าพันธ์ (2) ความคิดเห็นทางการเมือง (3) ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา (4) พฤติกรรมทางเพศ (5) ประวัติอาชญากรรม (6) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ (7) ข้อมูลสหภาพแรงงาน (8) ข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา และ (8) ข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวดันตามทาคณะกรรมการประกาศกำหนด

บริษัทฯ ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ ตามลักษณะที่กล่าวไปข้างต้นแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม อย่างไรก็ดี หากท่านให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยขัดแจ้งชัดแก่บริษัทฯ ในการใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวตามนโนบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ หรือตามวิธีการที่ระบุไว้เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

12. การใช้ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ

บริษัทฯ ไม่ใช้ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ เว้นแต่ (1) จำเป็นสำหรับการเข้าทำ หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างบุคคลและบริษัทฯ และบริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิล (2) กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้สามารถทำเช่นนั้นได้ หรือ (3) ได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดจากบุคคล

ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ หมายถึง การตัดสินใจที่มีผลทางกฎหมายต่อบุคคล หรือที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล และที่ใช้ระบบสำหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติเท่านั้น (คือ ไม่มีบุคคลใดเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ) ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีเจตนาเพื่อประเมินบุคคลในบางประเด็น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลนั้น

13. การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ทำให้ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ (เช่น อายุความตามที่กฎหมายกำหนด)

14. ข้อสงสัยและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562  หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ หรือต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน โปรดติดต่อส่วนนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำประเทศไทย

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com

และท่านยังมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

15.คำนิยาม

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล (ในกรณีของบริษัทฯ หมายถึงบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล

“เอ็กซอนโมบิล” และ/หรือ “บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล” หมายถึง (ก) เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม (1) เป็นเจ้าของ หรือ (2) ควบคุม มากกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือตำแหน่งอื่นที่มีการทำงานคล้ายคลึงกัน (“บริษัทในเครือ”) และ (ค) กิจการร่วมทุนใดที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือ มีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการทั่วไป

“ได้รับประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการ หรือการดำเนินการเป็นชุดกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับหรือเปลี่ยนแปลง การกู้คืน การให้คำปรึกษา การนำไปใช้ประโยชน์ การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่หรือการทำให้ปรากฏโดยประการอื่น การจัดเรียงหรือการจัดหมวดหมู่ การห้ามหรือจำกัด การลบทิ้ง หรือการทำลาย เป็นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “บุคคล”) ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ บุคคลธรรมดาจะต้องสามารถระบุตัวตนได้ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเจาะจงอ้างอิงได้ถึงผู้ที่ถูกระบุตัวตนนั้นด้วย ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ระบุตัวตนออนไลน์ หรือโดยการอ้างถึงปัจจัยบ่งชี้เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่า เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางภายภาพ ทางสรีระ ทางพันธุกรรม ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลนั้น

“บริษัทฯ” หรือ “เรา” หมายถึง บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเราเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นในหน้าเว็บไซต์นี้ และระบุวันที่มีการแก้ไขด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว  ขอให้ท่านเข้าไปอ่านนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ


5. คุกกี้และการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย

ข้อมูลที่จะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์นี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการจัดเก็บอื่น ๆ ของเรา หรือไฟล์ เช่น พิกเซล แท็ก เว็บบีคอน และออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่อง (Local Shared Object) หรือที่บางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้” ซึ่งจะถูกเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านเข้ามาชมเว็บไซต์นี้ คุกกี้และไฟล์ที่เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน จะอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามความต้องการของท่าน และช่วยให้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถลบหรือบล็อกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ถ้าต้องการ แฟลชคุกกี้อาจใช้ส่วนอื่นของอุปกรณ์ของท่านมากกว่าเบราว์เซอร์ ซึ่งหมายความว่าท่านอาจจะไม่สามารถควบคุมการใช้งานด้วยเครื่องมือในเบราว์เซอร์และการตั้งค่า ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแฟลชคุ้กกี้ได้ในเว็บไซต์ Adobe Flash Player หมายเหตุ:ท่านจะถูกพาเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

โปรดคลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ opt-out จากคุกกี้ (หมายเหตุ:ท่านจะถูกพาเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม)

บริษัทฯ ใช้ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเหล่านี้ อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเหล่านั้น

ขอให้ท่านเข้าไปอ่านประกาศการใช้งานคุกกี้ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ เกี่ยวกับคุกกี้และไฟล์ ที่บริษัทฯ จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และวิธีลบหรือบล็อกไฟล์เหล่านี้

โปรดทราบว่า ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าหรือบริการบางอย่าง หากว่าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายและการใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้ เพื่อช่วยจัดการการโฆษณาออนไลน์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการกับท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ในเว็บโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ และ (คลิป) โปรแกรมสืบค้นหาข้อมูล (search engines) บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีในการลงโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อการนี้ หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลงโฆษณาของบุคคลที่สาม และจะ"opt-out" ออกจากเทคโนโลยีที่ว่านั้นได้อย่างไร โปรดศึกษาข้อมูลได้จาก YourOnlineChoices.Com หมายเหตุ คุณจะถูกพาเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีลิงก์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อกับโซเชียล มีเดีย เช่น เฟสบุ้ค ทวิตเตอร์ YouTube และอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลทางสถิติบางอย่าง เกี่ยวกับการคลิกผ่านทางลิงก์เหล่านี้หรือผ่าน social plug-in บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อมีการคลิกลิงก์หรือ social plug-in จะมีการติดต่อเชื่อมโยงทางออนไลน์ระหว่างเบราวเซอร์ของท่านและเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจได้รับการเก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ เอ็กซอนโมบิล ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทฯ ขอให้ท่านทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้อย่างละเอียด และในกรณีที่ท่านมีข้อกังวลใจหรือข้อสงสัยใด บริษัทฯ ขอให้ท่านติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นๆ โดยตรง บริษัทฯ และ/หรือ เอ็กซอนโมบิล ไม่รับผิดชอบต่อวิธีที่เว็บไซต์อื่นจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันในวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น

ในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ และ/หรือ เอ็กซอนโมบิลไม่รับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์นี้เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ และการใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ของท่าน (เช่น แอ็ปชำระค่าบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่) ในอุปกรณ์ต่างประเภทที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชัน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรื่องนี้ เราใช้ไฟล์คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ตามประกาศนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่อยู่บนเว็บไซต์

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทอื่นและบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานแทน ซึ่งบริษัทอื่นและบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่

ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผ้ขายหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซื้อและส่งมอบสินค้า ส่งไปรษณีย์และอีเมล การจัดการบัญชีลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือทางการตลาด การจัดทำเว็บไซต์ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตร และการให้บริการและการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าให้สำเร็จลุล่วง ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต และการส่งข้อมูล ส่งสินค้า และ การให้บริการแก่ท่านในรูปแบบอื่นใดบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามหรือให้บุคคลที่สามเป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ให้บริการเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการ บริษัทฯ จะทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ และตามคำสั่งที่ได้รับจากบริษัทฯ เท่านั้น (3) จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท (เช่น จนครบกำหนดอายุความ) และ (4) จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม

ในบางสถานการณ์ บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่มีอำนาจ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดหาสินค้าและบริการให้แก่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ผู้ออกบัตรเพื่อการชำระเงินและบัตรสมาชิกที่สามารถใช้งานได้ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามหน่วยงานเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การโอนข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัทฯ หรือเพื่อการจัดการตามข้อร้องเรียนและการร้องของจากบุคคลใดๆ  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ หรือ หาก บริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ หรือ การโอนกิจการอื่นใด ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้และเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่จำเป็น บริษัทฯ จะส่งข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ อาทิเช่น ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการทำการตลาดสินค้าและบริการแก่ท่าน

บริษัทฯ ไม่และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ อนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (อาทิเช่น โดยคุกกี้) เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทฯ เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้รับการเก็บ รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ บุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการอื่นตามความสนใจของท่าน โดยอิงจากกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้งานตามระยะเวลาที่ผ่านไปผ่านทางเว็บไซต์ บริการ และ อุปกรณ์ต่างๆ (“โฆษณาตามความความสนใจ”) ประกาศการใช้งานคุกกี้ของเราได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ในการโฆษณาตามความความสนใจ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย

หากมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม หรือบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจากข้อกำหนดในหัวข้อนี้แล้ว ขอให้ท่านอ้างอิงเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนข้อมูลตามข้อ 7 ข้างล่างนี้เพิ่มเติม

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

7.1  การโอนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอาจดำเนินการให้บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรืออาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเอ็กซอนโมบิลที่มีอยู่ทั่วโลกตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  โดยรายชื่อบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลและประเทศที่ตั้งของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลนั้นปรากฎในข้อ 20 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR)) ที่ใช้โดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก  

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปยังผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย จะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดต่าง ๆ บริษัทฯ มีขั้นตอนที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเอ็กซอนโมบิลในทุกประเทศ ได้รับความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ ขั้นตอนดังกล่าวรวมถึงการที่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลจะต้องมีข้อตกลงระหว่างบริษัทในเครือซึ่งมี “ข้อสัญญามาตรฐาน” ของสหภาพยุโรป และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR)) ที่ใช้โดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก

ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปและเจ้าหน้าที่ทางยุโรปที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้ความคุ้มครองอย่างพอเพียงแก่การโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR)) คือ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจซึ่งกำหนดให้บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลกยึดมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR))

7.2  การโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ มีมาตรการป้องกัน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามนั้นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอ มาตรการป้องกันนี้อาจประกอบด้วยการดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังต่อไปนี้  คือ (1) การมีข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (2) การกำหนดในสัญญาบังคับบุคคลที่สามที่ทำสัญญากับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่อยู่นอกประเทศไทย”) (3) การออกใบรับรองการป้องกันความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ของบุคคลที่สาม (ในสหรัฐอเมริกา) และ (4) มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของประเทศของบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการยุโรปแล้วว่าเพียงพอ หรือ บริษัทฯ อาจอาศัยความยินยอมของบุคคลในกรณีที่ได้รับอนุญาตและที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโอนที่ใช้เฉพาะ สำหรับการโอนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือและการโอนให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลและสำเนาข้อมูลสำหรับมาตรการป้องกันที่เอ็กซอนโมบิลใช้อยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะอยู่ภายในกรอบที่ดีพอสำหรับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในทุกประเทศ กรุณาติดต่อ data.privacy.office@exxonmobil.com

8. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ พยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลนั้น บริษัทฯ ต้องพึ่งพาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ท่านควรแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด รวมถึงบริบทที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาจากการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด

9. ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอในด้านการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายโดยไม่ได้เจตนาหรือโดยขัดต่อกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การเข้าถึง และการใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต และการประมวลผลอื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายทุกรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ความครอบครองของบริษัทฯ

10. สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายที่ใช้บังคับอาจให้สิทธิแก่ท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับรู้วิธีที่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในประเทศไทย ท่านยังมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ หรือสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป สำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในบางสถานการณ์ ท่านยังมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับและสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์ของท่านสำหรับบริการอื่น ๆ โดยไม่มีอุปสรรคต่อการใช้งาน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะ กรุณาติดต่อ data.privacy.office@exxonmobil.com

เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติได้ตามคำร้องขอของท่าน ขอให้ท่านแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงกรณีที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ ในครั้งแรก เช่น เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง

สัญญาณ “ห้ามติดตาม” (Do-Not-Track Signal) และกลไกที่คล้ายกัน – เบราว์เซอร์มือถือบางตัวส่งสัญญาณ "ห้ามติดตาม" เนื่องจากความแตกต่างในการรวมเว็บเบราว์เซอร์และเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ จึงไม่เป็นที่แน่ชัดเสมอไปว่าผู้ใช้ตั้งใจให้ส่งสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ หรือพวกเขารู้ตัวหรือไม่ ขณะนี้บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้

11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 และต้องการการคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (1) เชื้อชาติและเผ่าพันธ์ (2) ความคิดเห็นทางการเมือง (3) ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา (4) พฤติกรรมทางเพศ (5) ประวัติอาชญากรรม (6) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ (7) ข้อมูลสหภาพแรงงาน (8) ข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา และ (8) ข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวดันตามทาคณะกรรมการประกาศกำหนด

บริษัทฯ ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ ตามลักษณะที่กล่าวไปข้างต้นแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม อย่างไรก็ดี หากท่านให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยขัดแจ้งชัดแก่บริษัทฯ ในการใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวตามนโนบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ หรือตามวิธีการที่ระบุไว้เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

12. การใช้ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ

บริษัทฯ ไม่ใช้ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ เว้นแต่ (1) จำเป็นสำหรับการเข้าทำ หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างบุคคลและบริษัทฯ และบริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิล (2) กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้สามารถทำเช่นนั้นได้ หรือ (3) ได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดจากบุคคล

ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ หมายถึง การตัดสินใจที่มีผลทางกฎหมายต่อบุคคล หรือที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล และที่ใช้ระบบสำหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติเท่านั้น (คือ ไม่มีบุคคลใดเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ) ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีเจตนาเพื่อประเมินบุคคลในบางประเด็น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลนั้น

13. การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ทำให้ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ (เช่น อายุความตามที่กฎหมายกำหนด)

14. ข้อสงสัยและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562  หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ หรือต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน โปรดติดต่อส่วนนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำประเทศไทย

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com

และท่านยังมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

15. คำนิยาม

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล (ในกรณีของบริษัทฯ หมายถึงบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล

“เอ็กซอนโมบิล” และ/หรือ “บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล” หมายถึง (ก) เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม (1) เป็นเจ้าของ หรือ (2) ควบคุม มากกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือตำแหน่งอื่นที่มีการทำงานคล้ายคลึงกัน (“บริษัทในเครือ”) และ (ค) กิจการร่วมทุนใดที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือ มีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการทั่วไป

“ได้รับประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการ หรือการดำเนินการเป็นชุดกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับหรือเปลี่ยนแปลง การกู้คืน การให้คำปรึกษา การนำไปใช้ประโยชน์ การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่หรือการทำให้ปรากฏโดยประการอื่น การจัดเรียงหรือการจัดหมวดหมู่ การห้ามหรือจำกัด การลบทิ้ง หรือการทำลาย เป็นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “บุคคล”) ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ บุคคลธรรมดาจะต้องสามารถระบุตัวตนได้ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเจาะจงอ้างอิงได้ถึงผู้ที่ถูกระบุตัวตนนั้นด้วย ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ระบุตัวตนออนไลน์ หรือโดยการอ้างถึงปัจจัยบ่งชี้เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่า เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางภายภาพ ทางสรีระ ทางพันธุกรรม ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลนั้น

“บริษัทฯ” หรือ “เรา” หมายถึง บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเราเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นในหน้าเว็บไซต์นี้ และระบุวันที่มีการแก้ไขด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว  ขอให้ท่านเข้าไปอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ