ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการใช้งาน

เป็นเรื่องสำคัญ ! โปรดอ่านข้อตกลงนี้ทั้งหมดโดยละเอียด

ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้ที่จะทดแทนนโยบายเรื่องการแยกต่างหากจากกันของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลแต่ละบริษัท การใช้คำที่ระบุถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจหมายถึงความสัมพันธ์ทางสายงานธุรกิจ การกำกับดูแล หรือการให้บริการ ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละบริษัทที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทนั้น

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มีบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก ซึ่งชื่อบริษัทอาจประกอบด้วยคำว่า เอ็กซอนโมบิล เอ็กซอน เอสโซ่ และโมบิล ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายสำหรับเว็บไซต์นี้ อาจมีการใช้คำดังกล่าวหรือคำเช่น คอร์ปอเรชั่น บริษัท ของเรา หรือ เรา เพื่อระบุโดยย่อถึงบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  หรือกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งการใช้คำระบุโดยย่ออาจหมายถึงหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค หรือสายงานธุรกิจของหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคเพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เอ็กซอนโมบิลมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า รัฐบาล และกลุ่มอื่นจำนวนมากด้วย ดังนั้น เพื่อความสะดวกและเรียบง่าย จึงจะมีการใช้คำเช่น การลงทุน การร่วมลงทุน การเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ลงทุนร่วม และหุ้นส่วน เพื่อระบุถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน แต่คำเหล่านี้อาจไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ (เอ็กซอนโมบิล หรือ บริษัทฯ) จัดทำเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเอ็กซอนโมบิล รวมถึงเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามจัดทำขึ้น และมีการจัดการหรือดำเนินการในนาม (เว็บไซต์) ของเอ็กซอนโมบิล และการบริการบางอย่าง การโต้ตอบ การใช้งาน เครื่องมือ เกมส์ แบบทดสอบ และการทำงานอื่น ๆ บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ (บริการ) ให้แก่ท่าน โดยขึ้นอยู่กับความตกลงที่ท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ดังต่อไปนี้ (ข้อกำหนดทั่วไป)

การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงในข้อกำหนดทั่วไปดังกล่าวแล้ว และหากท่านเข้าใช้เว็บไซต์ในนามบริษัทหรือองค์กรอื่น จะถือว่านายจ้างหรือบริษัทของท่านได้ยอมรับและตกลงในข้อกำหนดทั่วไปดังกล่าวแล้วด้วย เมื่อตกลงยอมรับแล้ว ข้อกำหนดทั่วไปนี้จะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างท่าน (และ/หรือบริษัทของท่าน) กับเอ็กซอนโมบิล เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว (ข้อตกลง) หากท่านไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปดังกล่าว โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้

1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษ

เอ็กซอนโมบิลอาจทบทวนข้อกำหนดทั่วไปเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบที่เว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปฉบับล่าสุดเพราะจะมีผลผูกพันกับท่าน การเข้าใช้เว็ปไซต์หรือบริการหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แสดงว่าท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น

ท่านควรตรวจสอบทุกหน้าเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ บางพื้นที่อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษที่ใช้เฉพาะกับพื้นที่นั้น อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การเข้าใช้ในพื้นที่นั้นแสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษนั้น

2) การเข้าใช้เว็บไซต์

A. ความปลอดภัยของเว็บไซต์ ท่านถูกห้ามไม่ให้ละเมิด หรือพยายามที่จะละเมิดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือบริการ การละเมิดดังกล่าวอาจทำให้ท่านต้องรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา เราจะตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยว่ามีความผิดทางอาญาเกิดขึ้น เราจะร่วมมือกับหน่วยงานรักษากฎหมายในการสอบสวนเรื่องนั้น การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องต่อไปนี้

 • การเข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บัญชีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านไม่ได้รับอนุญาต,
 • การเข้าถึงข้อมูลหรือการดำเนินการใดๆเพื่อรับบริการซึ่งไม่ใช่ของท่านหรือเพื่อการใช้ของท่าน,
 • การพยายามตรวจสอบ ค้นหา หรือทดลองจุดอ่อนของระบบใดๆ ระบบย่อย หรือเครือข่าย,
 • การเข้ายุ่งเกี่ยว เจาะล้วงข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำให้เสีย หรือละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาต,
 • การส่งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยไวรัส (viruses) ม้าโทรจัน (Trojan horses) หนอน (worms) ระเบิดเวลา (time bombs) แคนเซิลบอต (cancelbots) หรือโปรแกรมหรือกลไกคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดยมีเจตนาเพื่อหรือทำให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ขัดขวาง หรือทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์หรือการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการต้องเสื่อมสภาพลง,
 • การเข้าแทรกแซง เข้าสกัด หรือเข้ายึดระบบ ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ หรือ
 • การเข้าแทรกแซงบริการที่ให้กับผู้ใช้ ผู้ให้บริการ หรือเครือข่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ใดต้องรับภาระอย่างหนัก การส่งข้อมูลอย่างท่วมท้น การส่งเมล์ระเบิดเวลา หรือการทำให้ระบบนั้นใช้การไม่ได้

B. การละเมิด

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเอ็กซอนโมบิล หรือของบุคคลใด หรือขององค์กรอื่นใด เราอาจยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการ หากเราเชื่อว่าท่านใช้เว็บไซต์หรือบริการนั้นในลักษณะที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเอ็กซอนโมบิลหรือบุคคลอื่น ท่านอาจถูกศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่เรา หรือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องซึ่งถูกท่านละเมิดสิทธิได้

C. ข้อห้ามอย่างอื่น ในการใช้เว็บไซต์หรือบริการท่านจะต้อง

ไม่ลงประกาศ ส่งอีเมล การเชื่อมต่อ หรือส่งข้อมูลหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ในทางก่อกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ในเชิงข่มขู่ หยาบคาย มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เพื่อแสดงความเกลียดชัง หรือที่มีเนื้อหาซึ่งไม่เป็นที่ต้องการใดๆ หรือที่มีเนื้อหาซึ่งอาศัยประโยชน์จากเด็ก หรือที่รุกรานสิทธิส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆของบุคคลอื่น หรือที่มีเนื้อหาใดๆซึ่งเอ็กซอนโมบิล พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องการให้แสดงหรือส่งผ่านเว็บไซต์และบริการดังกล่าว

 • ไม่ลงประกาศ ส่งอีเมล หรือส่งรูปภาพ ซอฟท์แวร์ ข้อความ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า และสิทธิในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสิทธิส่วนบุคคล หากท่านไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิดังกล่าว หรือได้รับมอบอำนาจโดยสมบูรณ์ให้การทำการนั้น
 • ไม่เข้าร่วม และ/หรือส่งเสริมการกระทำที่จะ 1) ละเมิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดๆ หรือ 2) ทำให้มีความรับผิดในคดีแพ่งได้
 • ไม่เข้าร่วมในการกระทำซึ่งอาจทำให้การทำงานของเว็บไซต์หรือบริการต้องเสียหายหรือเสื่อมสภาพลง
 • ไม่เสแสร้งเลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใด ระบุตนโดยเท็จหรือแอบอ้างตัวตนหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในลักษณะใด
 • ไม่เข้าร่วมในการตลาดหรือการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ หรือ
 • ไม่ช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น

D. สำหรับข้อความของท่าน ท่านต้องใช้ความระมัดระวัง สามัญสำนึก และวิจารณญาณในการใช้เว็บไซต์และบริการ ท่านต้องรับผิดชอบในเนื้อหาใดๆที่นำไปแสดง หรือส่งไปยังหรือส่งผ่านเว็บไซต์หรือบริการ ท่านตกลงและรับรองว่าข้อมูลใดๆที่ท่านนำไปแสดงหรือส่งผ่านเว็บไซต์หรือบริการนั้นถูกต้อง เป็นความจริง ไม่ทำให้เข้าใจผิด และแสดงออกอย่างจริงใจ และท่านมีสิทธิในการนำข้อมูลนั้นมาแสดงหรือส่งผ่านมายังเว็บไซต์ เนื้อหาดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง รูปถ่าย ภาพ วีดิทัศน์ การแจ้งข่าวสาร หรือสาระอื่นใดก็ตาม) ไม่ว่าจะมีการนำแสดงโดยเปิดเผยหรือส่งผ่านเป็นการส่วนตัว ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่ผู้เดียว

E. ท่านยอมรับว่าการใช้ข้อมูลใดๆที่ได้จากเว็บไซต์หรือบริการนี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง

F. ผลจากการใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯสงวนสิทธิ (แต่ไม่เป็นภาระผูกพัน) ในการพิจารณาที่จะปฏิเสธหรือลบทิ้งเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของท่าน และอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากมีการละเมิดหรือมีความพยายามที่จะละเมิดข้อตกลงนี้ ความพยายามใดๆหรือการละเมิดข้อตกลงนี้โดยทางอ้อม และความพยายามหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงโดยบุคคลที่สามซึ่งกระทำในนามของท่าน อาจถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้โดยท่านเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น การใช้บริการของบริษัทอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใดๆที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ด้วย หากการใช้บริการดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อเว็บไซต์และบริการนี้ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม

G. การไม่ได้รับสิทธิดำเนินการ หรือการอนุญาต (Licensing) – การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้ ไม่ได้ทำให้ท่านได้รับสิทธิดำเนินการหรือได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ภายใต้เรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิเกี่ยวกับความลับด้านการค้าซึ่งเอ็กซอนโมบิลเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือครอบครองอยู่ เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้า

H. การพิมพ์ - ท่านอาจสั่งพิมพ์เนื้อหาของเว็บไซต์ได้หนึ่งฉบับ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับการค้า หรือที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของ เอ็กซอนโมบิล หากท่านไม่เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ข้อมูลเรื่องลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าต้องเสียหายลง

ท่านอาจส่งต่อ แจกจ่าย และ/หรือถ่ายสำเนาข้อความภายใต้ลิขสิทธิ์ของเอ็กซอนโมบิลบนเว็บไซต์นี้ได้ หากเอกสารทั้งหมดหรือหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหน้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ส่วนหัวและส่วนล่างของหน้า การประกาศไม่ยอมรับและข้อมูลอื่นๆ ท่านไม่อาจทำสำเนาเอกสารเหล่านี้ไปยังเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในย่อหน้านี้แล้ว ท่านไม่สามารถทำสำเนา (ไม่ว่าจะโดยการพิมพ์ลงกระดาษ การเก็บในแผ่นดิสก์ การเก็บไว้ที่เว็บไซต์อื่น หรือด้วยการถ่ายโอนในลักษณะใดก็ตาม) แจกจ่าย (ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายสำเนา) แพร่ภาพและเสียง เปลี่ยนแปลงหรือยุ่งเกี่ยวกับส่วนใดของเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตาม

I.  ท่านไม่อาจตีกรอบเว็บไซต์นี้ หรือใช้เครื่องหมายทางการค้าของเราเป็นรหัสที่กำหนดขึ้นเพื่ออธิบายประเภทของเนื้อหาในเว็บไซต์ (meta tags) เครื่องหมายเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเอ็กซอนโมบิล เอ็กซอน เอสโซ่ และโมบิล ท่านไม่อาจใช้กรอบ หรือเทคนิคหรือเทคโนโลยีล้อมรอบเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์นี้ได้

3) เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL และยี่ห้ออื่น ๆ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการเป็นเครื่องหมายของเอ็กซอนโมบิล และบริษัทในเครือ เครื่องหมายของเอ็กซอนโมบิลทุกอัน อาจไม่ได้ปรากฏบนเว็ปไซต์นี้ และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เห็นทางเว็ปไซต์นี้อาจไม่มีในทุกประเทศ อาจมีผลิตภัณฑ์หรือบริการบางชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้าของท้องถิ่นในบางประเทศ เครื่องหมายของบุคคลที่สามอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ เมื่อมีการเอ่ยถึงองค์กรหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนั้น เครื่องหมายของบุคคลที่สามที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นขององค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น

เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ จึงไม่อาจทำสำเนา ผลิตขึ้นใหม่ ตีพิมพ์ใหม่ ถ่ายโอน เผยแพร่ภาพและเสียง ลงประกาศ ส่งหรือแจกจ่ายข้อมูล เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนไว้ในข้อกำหนดทั่วไป การใช้เนื้อหาในลักษณะอื่นใด หรือเพื่อจุดประสงค์ใดนอกเหนือไปจากการใช้เป็นการส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับการค้า ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเอ็กซอนโมบิล หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ขององค์กร สำหรับการใช้งานอื่นนอกเหนือจากนี้ทั้งหมด ท่านต้องได้รับอนุญาตจากเอ็กซอนโมบิลล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อหาทั้งหมด ที่ไม่ใช่เครื่องหมายของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบ ภาพ รหัส ลิขสิทธิ์ในการออกแบบ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งในแต่ละกรณี อาจมีการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ได้ ตลอดจนค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินของเอ็กซอนโมบิล

4) การร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

เอ็กซอนโมบิลเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากท่านเชื่อว่างานของท่านถูกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องมายังเอ็กซอนโมบิล ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (“DMCA”) ประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา ลักษณะ 17 มาตรา 512(c)(3) โปรดแจ้งเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านมายังตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอ็กซอนโมบิล ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

DMCA Copyright Agent

Exxon Mobil Corporation
Attn:  Trademark & Copyright Group, Law Department
22777 Springwoods Village Parkway
Spring, Texas 77389
Fax:  832-648-5106

การติดต่อทางอีเมล

เพื่อให้สามารถดำเนินการตาม DMCA การร้องเรียนของท่านควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมี

 1. การลงนามด้วยลายเซ็นต์จริงหรือลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและกล่าวหาว่าถูกละเมิดสิทธิ์
 2. หลักฐานแสดงงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งอ้างว่าถูกละเมิด หรือถ้ามีงานที่จดลิขสิทธิ์หลายชิ้นบนเว็บไซต์ออนไลน์เดียวกัน ก็สามารถแจ้งรวมในใบแจ้งเดียวกันว่าเป็นรายการของงานดังกล่าวบนเว็บไซต์นั้น
 3. หลักฐานแสดงเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิ์ หรือหัวข้อกิจกรรมที่มีการละเมิดสิทธิ์ และเนื้อหาที่จะต้องลบออกจากเว็บไซต์หรือจะต้องถูกปิดการใช้งาน และต้องมีข้อมูลเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เอ็กซอนโมบิลสามารถค้นหาเนื้อหาดังกล่าวได้
 4. ข้อมูลเพียงพอและเหมาะสมให้เอ็กซอนโมบิลสามารถติดต่อคู่กรณีที่ร้องเรียนเข้ามา เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางอีเมล (ถ้ามี) ซึ่งใช้ติดต่อคู่กรณีได้
 5. ข้อความระบุว่าคู่กรณีที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่า การใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
 6. ข้อความระบุว่าข้อมูลที่แจ้งมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ และผู้ที่กำลังร้องเรียนนี้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและกล่าวหาว่าถูกละเมิดสิทธิ์

เมื่อเอ็กซอนโมบิลได้รับใบแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์ที่มีผลให้สามารถดำเนินการต่อได้ ก็จะเร่งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมตาม DMCA ซึ่งอาจเป็นการลบหรือปิดการใช้งานเนื้อหาที่ถูกร้องเรียนนั้น

การโต้แย้งการร้องเรียน

หากท่านเชื่อว่าถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างผิด ๆ ท่านสามารถโต้แย้งมาที่เอ็กซอนโมบิล เพื่อให้มีผลดำเนินการในเรื่องนี้ได้ การโต้แย้งต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอ็กซอนโมบิล ตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ข้างบน โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นสำคัญ

 1. ลายเซ็นต์จริงหรือลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงนามท้ายใบแจ้ง
 2. หลักฐานแสดงเนื้อหาที่ถูกลบหรือถูกปิดการใช้งาน หรือช่องทางที่ถูกปิดการใช้งาน และจุดที่เนื้อหาดังกล่าวเคยปรากฏก่อนถูกลบหรือถูกปิดการใช้งาน
 3. ข้อความว่าภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ผู้ลงนามท้ายใบแจ้งมีความเชื่อโดยสุจริตว่า เนื้อหาดังกล่าวถูกลบหรือปิดการใช้งานเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือเป็นการลบหรือปิดการใช้งานผิดเนื้อหา
 4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงนามท้ายใบแจ้ง
 5. ข้อความระบุว่าผู้ลงนามท้ายใบแจ้งยินยอมต่ออำนาจศาลแขวงของรัฐบาลกลาง หากมีที่อยู่ตั้งอยู่ในเขตตุลาการนั้น หรือสำหรับผู้ลงนามซึ่งมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเขตตุลาการใดๆ ที่มีเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นดำเนินธุรกิจอยู่ ผู้ลงนามจะยอมรับกระบวนการส่งหมายศาลจากบุคคลที่รับแจ้งหมายศาลหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม เอ็กซอนโมบิลอาจยกเลิกคำร้องจากผู้ลงนามท้ายใบแจ้งหรือเจ้าของคำร้องที่เป็นผู้ละเมิดสิทธิ์มาก่อน

โปรดทราบว่า ตามมาตรา 512(f) ของ DMCA บุคคลใดที่จงใจแอบอ้างว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมมีการละเมิดสิทธิ์ หรือเนื้อหาหรือกิจกรรมถูกลบหรือถูกปิดการใช้งานด้วยความผิดพลาดหรือผิดเนื้อหา อาจต้องรับผิดต่อความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือโดยเอ็กซอนโมบิล ซึ่งเป็นผลจากการที่เอ็กซอนโมบิลเชื่อถือคำแอบอ้างดังกล่าว ในการลบหรือปิดการใช้งานเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ หรือการแทนที่เนื้อหาที่ถูกลบ หรือการยุติเพื่อปิดการใช้งานเนื้อหา โปรดหารือที่ปรึกษากฎหมายก่อนกรอกใบแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโต้แย้งการร้องเรียนตาม DMCA

5) คำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เข้ามายังเว็บไซต์ จะมีการจัดเก็บตามคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์

6) การไม่รับประกัน

การจัดเว็บไซต์และให้บริการนี้เป็นไป “ตามลักษณะที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายซึ่งบังคับอยู่จะอนุญาตให้ได้ เอ็กซอนโมบิลไม่อ้างสิทธิเรื่องการรับประกัน ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะการรับประกันโดยนัยเรื่องความสามารถที่จะนำสินค้าออกวางขายในตลาด ความเหมาะสมสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และการไม่ละเมิด เอ็กซอนโมบิลไม่รับรองหรือให้หลักประกันว่า การปฏิบัติงานหรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่รับรองว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือบริการจะปราศจากไวรัสหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อประสงค์ร้าย (malware) หรือส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ เอ็กซอนโมบิลไม่รับรองหรือให้หลักประกันเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์หรือบริการนี้ ในแง่ของความถูกต้องแม่นยำ ความพอเพียง ความเป็นประโยชน์ ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ กฎหมายในบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตเรื่องการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่มีผลสำหรับท่าน

7) ข้อจำกัดเรื่องความรับผิด

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ การส่งหรือรับข้อมูลของท่านระหว่างใช้งานเว็บไซต์ อาจไม่ปลอดภัยและอาจถูกสกัดกั้นโดยกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานเว็บไซต์จึงเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และท่านสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังกล่าวมานี้ เอ็กซอนโมบิลและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายซึ่งบังคับอยู่จะอนุญาตให้ได้ สำหรับค่าเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อการชดเชย เพื่อการลงโทษ หรือจากผลเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังหรือในกรณีพิเศษอื่นๆ จากการใช้ หรือการไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือการทำงานของเว็บไซต์นี้ บริการหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือจากการกระทำของเรา หรือการที่เราไม่สามารถกระทำการตามการสื่อสารที่ท่านส่งถึงเรา หรือข้อความที่ท่านประกาศ หรือเป็นผลจากความล่าช้า หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาไว้ หรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา การละเมิด การรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่น ๆ แม้ว่าเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับโอกาสของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ท่านยอมรับและตกลงอย่างไม่มีข้อกังขาว่า เอ็กซอนโมบิลและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ก้าวร้าว หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจไม่อนุญาตเรื่องการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิด หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อมในภายหลัง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่มีผลสำหรับท่าน หากท่านไม่พอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการ หรือกับข้อกำหนดใดๆในเรื่องนี้ ทางออกเดียวสำหรับท่านคือการเลิกใช้เว็บไซต์และบริการดังกล่าว

8) ข่าวสารจากผู้ใช้ซึ่งไม่ถือเป็นความลับ

เอ็กซอนโมบิลไม่ยอมรับหรือรับพิจารณาข้อคิดเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การส่งเสริมการขายหรือเทคโนโลยี ท่านไม่ควรส่งข่าวสารหรือเนื้อหาใดๆไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าเป็นความลับหรือเป็นเรื่องที่มีกรรมสิทธิครอบครองอยู่ ข่าวสารหรือเนื้อหาใดที่ท่านส่งไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะถือว่าไม่เป็นความลับหรือไม่มีผู้อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครอง นอกจากจะมีการระบุอย่างชัดแจ้งในคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเอ็กซอนโมบิล หรือมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากระหว่างท่านกับเอ็กซอนโมบิลแล้ว จะถือว่าท่านให้สิทธิเอ็กซอนโมบิลในการใช้ข้อมูลนั้น รวมทั้งทำสำเนา นำออกแสดง ส่งต่อ และแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อใดๆได้อย่างไม่จำกัด ทั่วโลก โดยเพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ท่านยังตกลงด้วยว่า เอ็กซอนโมบิลมีสิทธิที่จะใช้แนวคิด ความรู้ หรือข้อคิดเห็นใดๆที่ท่าน (หรือผู้กระทำในนามของท่าน) ส่งมายังหรือผ่านเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรืออ้างถึงท่านหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด

9) การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและการใช้เครื่องมือเพื่อการแบ่งปัน (sharing tools)  

เพื่อความสะดวก เอ็กซอนโมบิลอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เอ็กซอนโมบิลอาจจัดให้มีเครื่องมือเพื่อการแบ่งปัน ซึ่งจะช่วยในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำบุ๊กมาร์ก การจัดอันดับ การให้คำแนะนำ การส่งอีเมล การส่งข้อความทันที และการประกาศในบล็อก การใช้การเชื่อมโยงหรือเครื่องมือเพื่อการแบ่งปัน จะนำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเอ็กซอนโมบิลมิได้เป็นเจ้าของ ควบคุมหรือดูแล

หากท่านต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านการเชื่อมโยงหรือเครื่องมือเพื่อการแบ่งปันที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเอง เอ็กซอนโมบิลไม่รับผิดชอบสำหรับไวรัสหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อประสงค์ร้าย (malware) หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่อาจพบในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เอ็กซอนโมบิลไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆในเรื่องนี้ และไม่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ การจัดให้มีการเชื่อมโยงหรือเครื่องมือเพื่อการแบ่งปันไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว การใช้งานและเครื่องมือเพื่อการแบ่งปันในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างออกไป และท่านอาจต้องทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนการใช้งาน ยิ่งกว่านั้น ผู้จัดทำเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเครื่องมือเพื่อการแบ่งปัน อาจมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ต่างไปจากคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านควรตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวจากผู้จัดทำเว็บไซต์นั้น และติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์หากมีข้อกังวลหรือคำถาม

10) บริเวณเพื่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้

เว็บไซต์นี้อาจมีบริเวณที่ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบล็อก กระดานบุลเลติน ปฏิทิน แชทรูม หรือหน้าเว็บเพจส่วนตัว

เอ็กซอนโมบิล มีสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบหรือสอดส่องส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการ ซึ่งรวมถึงบริเวณที่ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม เอ็กซอนโมบิล ไม่มีความรับผิดใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้

11) การเปิดเผยข้อมูล; การคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์นี้อาจเป็นการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลงานด้านการเงินของบริษัทในภายหน้า เราต้องการเตือนว่าคำแถลงเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์ ซึ่งเหตุการณ์หรือผลที่แท้จริงอาจแตกต่างไปมากได้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับเอกสารที่บริษัทรายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฟอร์ม 10-K, 10-Q และ 10-Q/A ล่าสุดของบริษัท  เอกสารเหล่านี้มีและระบุถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุอยู่ในการคาดการณ์หรือคำแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตเป็นอย่างมาก เรื่องเหล่านี้รวมถึงผลงานในแต่ละไตรมาสที่อาจแปรเปลี่ยนไป การพึ่งพาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แผนเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงในการผลิต ความเสี่ยงจากระบบโครงสร้างอินเทอร์เน็ต ความผันแปรของราคาหุ้น การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และการเติบโตในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ

12) การมีให้ใช้ได้ทั่วโลก/การควบคุมการส่งออก

บางส่วนของเว็บไซต์และบริการนี้อาจถูกควบคุมและดำเนินงานโดยเอ็กซอนโมบิลจากที่ตั้งต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา  เอ็กซอนโมบิลไม่รับรองว่าเว็บไซต์ บริการ หรือข้อมูลที่ได้หรือที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์จะเหมาะสมหรือมีให้ใช้ได้ในทุกที่  การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการนี้จากประเทศใดซึ่งเนื้อหาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายหรืออาจมีโทษได้เป็นเรื่องต้องห้าม และการเข้าถึงหรือใช้เว็ปไซต์ บริการ หรือเนื้อหานี้ โดยบุคคลหรือจากประเทศใดที่สหรัฐฯ ดำเนินมาตรการลงโทษก็เป็นเรื่องต้องห้ามเช่นกัน

ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์และบริการนี้จะดำเนินการเองและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทั้งของสหรัฐอเมริกาและของท้องถิ่น ท่านไม่สามารถนำบริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆที่ได้จาก หรือที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ไปส่งออกหรือส่งออกซ้ำ นอกจากจะปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ทั้งหมดของสหรัฐฯ อย่างเต็มที่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง (หรือให้กับพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยของ) ประเทศใด ที่สหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือมีมาตรการลงโทษสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยี  หรือส่งไปยังบุคคลหรือองค์กรใดที่อยู่ในรายชื่อพลเมืองผู้ได้รับการระบุเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือในรายชื่อองค์กรของสำนักงานบริหารการส่งออก หรือในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของสำนักงานบริหารการส่งออก หรือในรายการคำสั่งต้องห้ามของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ นอกจากนั้น ท่านยังต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในประเทศของท่าน ซึ่งอาจมีผลต่อสิทธิของท่านในการนำเข้า ส่งออก หรือใช้เว็ปไซต์ บริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้หรือที่ระบุอยู่บนเว็ปไซต์นี้

13) การชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ

ท่านตกลงที่จะชดใช้ความเสียหาย ไม่เอาผิด และแก้ต่างให้กับเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (รวมทั้งบริษัทสาขาและบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “เอ็กซอนโมบิล”) และเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของเอ็กซอนโมบิล จากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง การดำเนินการ หนี้สิน ความเสียหาย หรือความรับผิดใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามที่เหมาะสม ในกรณีที่การดำเนินการนั้นสืบเนื่อง เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือจากการฝ่าฝืนของบุคคลอื่นใดที่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน

14) กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับโดยอำนาจทางกฎหมายของมลรัฐเท็กซัส (โดยไม่ส่งผลต่อหลักการเรื่องการขัดกันของกฎหมาย)  ในที่ที่การดำเนินการตามกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาในศาล ซึ่งเป็นผลมาจาก หรือมีความเชื่อมโยงใดๆกับข้อตกลงนี้ อยู่ในเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลาง ท่านและเอ็กซอนโมบิลจะต้องให้ศาลชั้นต้นของสหรัฐฯ ที่ดูแลเขตทางใต้ของรัฐเท็กซัส ที่แผนกฮูสตัน มีอำนาจจำเพาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยยื่นฟ้องร้องต่อเขตอำนาจศาลนั้น ในที่ที่ไม่ใช่เขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางที่จะดำเนินการตามกฎหมาย การฟ้องร้องหรือกระบวนการพิจารณาในศาล ท่านและเอ็กซอนโมบิลจะต้องให้ศาลแขวงมณฑลแฮร์ริส ในเขตฮูสตันของรัฐเท็กซัส มีอำนาจจำเพาะที่จะระงับข้อพิพาทโดยยื่นฟ้องร้องต่อเขตอำนาจศาลดังกล่าว

15) หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครอง

บางส่วนของเว็บไซต์และบริการนี้อาจเป็นที่สนใจพิเศษสำหรับเด็ก แต่เอ็กซอนโมบิล ไม่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 17 ปีจากเว็บไซต์นี้

16) คำแถลงเตือน

คำแถลงเตือนเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า ตามบทบัญญัติเรื่องการยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการทางระบบออนไลน์ (Safe Harbor) ในพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

คำประกาศเกี่ยวกับความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในอนาคต เป้าหมาย เหตุการณ์สำคัญหรือเงื่อนไข ในสิ่งพิมพ์เผยแพร่และส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการคาดการณ์ แผนที่จะลดการปล่อยก๊าซและความเข้มข้นของก๊าซ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ความคาดหวัง การประมาณการ การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต และแผนทางธุรกิจ ล้วนแต่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ในทำนองเดียวกัน แผนกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซ เพื่อขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซสุทธิให้เป็นศูนย์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดในอนาคต เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านนโยบาย ซึ่งเป็นคำแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเช่นเดียวกัน

ผลในอนาคตที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงความสำเร็จในการบรรลุความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินธุรกิจ ตามขอบเขตที่ 1 และที่ 2 ภายในพ.ศ.2593 และในการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ตามขอบเขตที่ 1 และที่ 2 จากการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ เพื่อสำรวจ ขุดเจาะและผลิตในแอ่งเพอร์เมียน ภายในพ.ศ.2573 และในการขจัดการเผาทิ้งก๊าซส่วนเกินให้สอดคล้องกับแนวทางการเผาทิ้งก๊าซส่วนเกินเป็นศูนย์ของธนาคารโลก และในการดำเนินธุรกิจให้มีการปล่อยก๊าซมีเทนเข้าใกล้ศูนย์ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแผนที่จะหยุดลงทุนหรือแผนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และแผนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนความพยายามทางเทคโนโลยี เช่น ระยะเวลาที่เหมาะสมและผลลัพธ์จากโครงการต่างๆ ที่จะดักจับและกักเก็บคาร์บอน การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การนำไฮโดรเจนเข้ามาใช้งาน และการใช้ขยะพลาสติกเป็นวัตถุดิบสำหรับการรีไซเคิลขั้นสูง ระบบเงินหมุนเวียนในอนาคต และความเปลี่ยนแปลงด้านแหล่งสำรองหรือทรัพยากร ซึ่งอาจผันแปรไปตามความสามารถในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายจนสำเร็จในเวลาที่เหมาะสม นโยบายและการสนับสนุนของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ การเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎระเบียบเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลาสติกและต้นทุนคาร์บอน แรงจูงใจจากภาครัฐ

แบบแผนทางการค้าและการพัฒนาและบังคับใช้กฎข้อบังคับในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค ความยากลำบากทางเทคนิคหรือการดำเนินงานที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ผลลัพธ์จากความพยายามในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงความสามารถที่จะยกระดับโครงการและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การรีไซเคิลขั้นสูง ให้มีความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และอุปทาน และปัจจัยอื่น ๆ ทางการตลาดที่มีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมีในอนาคต

การมีวัตถุดิบสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพหรือการรีไซเคิลขั้นสูง การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมและสภาพทางภูมิศาสตร์ ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก รวมทั้งความนิยมของผู้บริโภค แนวทางปฏิบัติของรัฐบาลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากโรคระบาดครั้งใหญ่ การเติบโตของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาด้านเศรษฐกิจหรือรูปแบบการอพยพย้ายถิ่น การสะสมกำลังหรือความขัดแย้งทางการทหาร และปัจจัยอื่นๆ ที่ได้กล่าวไว้แล้ว และในหัวข้อ  1A

“ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีพ.ศ. 2564 ของเอ็กซอนโมบิลบนแบบฟอร์ม 10-K และรายงานที่ต่อเนื่องมาในภายหลังเป็นรายไตรมาสบนแบบฟอร์ม 10-Q รวมทั้งที่อยู่ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออนาคต” ในหน้านักลงทุนบนเว็บไซต์ของเอ็กซอนโมบิลที่ www.exxonmobil.com ส่วนเพิ่มเติมนี้ ยังรวมถึงข้อมูลผลงานเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ.ศ. 2565 และการประมาณการผลงานหมวด 11 ตามขอบเขตที่ 3 ตลอดปี 2565 ทั้งปี จนถึง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกและการประมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังรวมถึงการปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 2 ตามกลไกตลาดอีกด้วย

เราจะไม่ปรับข้อมูลใดให้เป็นปัจจุบันหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าในเอกสารนี้ นอกจากนี้ การแจกจ่ายข้อมูลนี้ในอนาคต หรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบเอกสารสำคัญ (archive) บนเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ถือว่าเป็นการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือยืนยันตัวเลขหรือคำแถลงเหล่านี้ซ้ำจนถึงวันใดวันหนึ่งในอนาคต การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวสู่สาธารณชนเท่านั้น

เอกสารนี้และส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเป็นการพิมพ์เผยแพร่ตามการร้องขอของผู้ถือหุ้น และจงใจเน้นเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อสารข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการลงทุน คำประกาศและการวิเคราะห์ในเอกสารเหล่านี้ แสดงถึงความพยายามโดยสุจริตของบริษัทฯ ที่จะตอบสนองคำขอของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มีตัวแปรสำคัญที่ยังไม่อาจรู้ได้ และหลายครั้งก็ไม่สอดคล้องกับสัญญาณทางการตลาดและนโยบายจากรัฐบาล แบบจำลองอุปสงค์ด้านพลังงานมุ่งสร้างให้เห็นภาพพลวัตของระบบพลังงานโลกที่ต้องการทำให้เข้าใจง่าย

เมื่ออ้างอิงสถานการณ์ใด รวมถึงการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ที่อาจมีความเป็นไปได้ ไม่ได้ส่อความหมายโดยนัยว่าเอ็กซอนโมบิลเห็นว่าสถานการณ์เฉพาะนั้นน่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ สถานการณ์ความต้องการพลังงานต้องอาศัยสมมติฐานจากปัจจัยที่มีตัวแปรอันหลากหลาย ดังนั้น ผลของสถานการณ์ที่ใช้แบบจำลองอุปสงค์ด้านพลังงานมักมีความไม่แน่นอนในระดับสูง ตัวอย่างเช่น องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) อธิบายว่าสถานการณ์ที่จะมีการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ (NZE) นั้น เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง ต้องอาศัยนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน ความร่วมมือของนานาประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมทั้งการสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนจากผู้บริโภค

สถานการณ์ของบุคคลที่สามที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นการสะท้อนสมมติฐานตามแบบจำลองและผลที่เกิดขึ้นโดยผู้เรียบเรียงข้อมูลนั้นๆ มิใช่โดยเอ็กซอนโมบิล การใช้หรือรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าเอ็กซอนโมบิลให้การรับรองสมมติฐานขั้นพื้นฐาน รวมถึง ความเป็นไปได้ หรือความน่าจะเป็น ตามที่บุคคลที่สามระบุ การตัดสินใจลงทุนของเอ็กซอนโมบิลมีพื้นฐานมาจากกระบวนการวางแผนที่แยกต่างหาก โดยในลำดับที่สองอาจมีการทดสอบความแข็งแกร่งหรือความยืดหยุ่นที่มีต่อสมมติฐานต่างๆ รวมถึงการทดสอบกับสถานการณ์ที่หลากหลายอีกด้วย

การอ้างอิงถึงการสนับสนุนของเอ็กซอนโมบิลที่มีต่อองค์กรบุคคลที่สามในเอกสารนี้ รวมทั้งส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือส่อความหมายโดยนัยว่า เอ็กซอนโมบิลให้การรับรองตำแหน่งหรือกิจกรรมใดๆหรือทั้งหมดขององค์กรดังกล่าว การอ้างอิงโครงการหรือโอกาสทางธุรกิจอาจไม่ได้สะท้อนถึงการตัดสินใจลงทุนของเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ

แต่ละโครงการหรือโอกาสทางธุรกิจ อาจได้รับการพัฒนาโดยอาศัยปัจจัยมากมาย รวมถึงการมีนโยบายสนับสนุน เทคโนโลยีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายจนเกิดความคุ้มค่า กระบวนการวางแผนของบริษัทฯ และความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เรามีแผนเป็นพื้นฐานสำหรับแนวทางการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซ อย่างไรก็ตาม ระดับการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจที่มีโดยมุ่งเป้าที่ผลตอบแทน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เอ็กซอนโมบิลรายงาน รวมถึงข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อลดและเลี่ยงการปล่อยก๊าซ มาจากการรวมข้อมูลประมาณการและที่วัดได้จริงเข้าด้วยกัน การคำนวณต่างๆ ได้จากการใช้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ให้ผลเป็นเลิศ รวมกับแนวทางจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) และสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (Ipieca)

รายงานการปล่อยก๊าซนี้เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้น และข้อมูลผลการปฏิบัติงานจะขึ้นอยู่กับความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ การมีข้อมูลที่เพียงพอ คุณภาพของข้อมูลเหล่านั้น และระเบียบวิธีที่ใช้ในการวัดและประมาณการ ข้อมูลการปล่อยก๊าซอาจเปลี่ยนแปลง เมื่อวิธีการ คุณภาพของข้อมูล และเทคโนโลยีมีการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในข้อมูลผลการปฏิบัติงานอาจถูกปรับให้เป็นปัจจุบัน การปล่อยก๊าซ การประมาณการที่จะลดและเลี่ยงการปล่อยก๊าซของหน่วยงานที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเอ็กซอนโมบิล จะถูกรวบรวมไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับทุน และในทำนองเดียวกัน อาจถูกปรับให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีรายงานเข้ามาถึงการเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบัติงาน

แผนของเอ็กซอนโมบิลที่จะลดการปล่อยก๊าซเป็นความพยายามโดยสุจริตบนพื้นฐานของข้อมูลและระเบียบวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้ดียิ่งขึ้น เอ็กซอนโมบิลทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางอย่างต่อเนื่อง ในการระบุ ตรวจวัด และแก้ไขปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซ

เอ็กซอนโมบิลมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในอุตสาหกรรม รวมถึง API และ Ipieca ในการปรับปรุงปัจจัยและระเบียบวิธีในการปล่อยก๊าซ รวมถึงการตรวจวัดและการประมาณการ

เมื่ออ้างถึง “ทรัพยากร”, “ฐานทรัพยากร”,“ทรัพยากรที่สามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน” และคำอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในการอ้างถึงจำนวนประมาณการของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ยังคงเหลืออยู่ และคาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้ในที่สุด ฐานทรัพยากรจะรวมปริมาณน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ระบุว่าเป็นแหล่งสำรองที่พิสูจน์แล้ว และปริมาณที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นแหล่งสำรองที่พิสูจน์แล้ว แต่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้ในที่สุด คำว่า “ฐานทรัพยากร” ไม่ได้จงใจให้สอดคล้องกับคำนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) อย่างเช่นคำว่า ปริมาณสำรองที่ “คาดว่าจะพบ” หรือ “น่าจะพบ”

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “คำศัพท์ที่มักใช้บ่อย” บนหน้านักลงทุนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.exxonmobil.com  เมื่ออ้างถึง “น้ำมัน” และ “ก๊าซ” จะรวมถึงน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ยางมะตอย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ และก๊าซธรรมชาติด้วย คำว่า “โครงการ” ที่ใช้ในสิ่งพิมพ์เผยแพร่และส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง จะหมายถึงกิจกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย และไม่จำเป็นต้องมีความหมายเดียวกับในรายงานเกี่ยวกับความโปร่งใสในการชำระเงินแก่ภาครัฐ

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มีบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก ซึ่งชื่อบริษัทอาจประกอบด้วยคำว่า เอ็กซอนโมบิล เอ็กซอน โมบิล เอสโซ่ และ XTO

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความเรียบง่าย สำหรับเว็บไซต์นี้ อาจมีการใช้คำดังกล่าวหรือคำเช่น คอร์ปอเรชั่น บริษัท ของเรา และ เรา เพื่อระบุโดยย่อถึงบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งการใช้คำระบุโดยย่ออาจหมายถึงหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค หรือสายงานธุรกิจของหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคเพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายเช่นกัน

ไม่มีส่วนใดในนี้ที่จะทดแทนนโยบายเรื่องการแยกต่างหากจากกันของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลแต่ละบริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ไม่ขอรับรองการกระทำหรือผลการปฏิบัติงานใดๆในอนาคตของบริษัทในเครือ และเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นไม่รับผิดชอบต่อการกระทำและผลการปฏิบัติงานใดๆในอนาคตของบริษัทในเครือเหล่านั้น ซึ่งบริษัทในเครือแต่ละแห่งจะบริหารจัดการกิจการของแต่ละบริษัทเอง