ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทความ

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการใช้งาน

เป็นเรื่องสำคัญ ! โปรดอ่านข้อตกลงนี้ทั้งหมดโดยละเอียด

การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทย กฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คำชี้แจงเรื่องการแยกต่างหากจากกันของบริษัท

ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้ที่จะทดแทนนโยบายเรื่องการแยกต่างหากจากกันของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลแต่ละบริษัท การใช้คำที่ระบุถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจหมายถึงความสัมพันธ์ทางสายงานธุรกิจ การกำกับดูแล หรือการให้บริการ ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละบริษัทที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทนั้น

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มีบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก ซึ่งชื่อบริษัทอาจประกอบด้วยคำว่า เอ็กซอนโมบิล เอ็กซอน เอสโซ่ และโมบิล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายสำหรับเว็บไซต์นี้ อาจมีการใช้คำดังกล่าวหรือคำเช่น คอร์ปอเรชั่น บริษัท ของเรา หรือ เรา เพื่อระบุโดยย่อถึงบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  หรือกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งการใช้คำระบุโดยย่ออาจหมายถึงหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค หรือสายงานธุรกิจของหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคเพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เอ็กซอนโมบิลมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า รัฐบาล และกลุ่มอื่นจำนวนมากด้วย ดังนั้น เพื่อความสะดวกและเรียบง่าย จึงจะมีการใช้คำเช่น การลงทุน การร่วมลงทุน การเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ลงทุนร่วม และหุ้นส่วน เพื่อระบุถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน แต่คำเหล่านี้อาจไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง

ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้ที่จะทดแทนนโยบายเรื่องการแยกต่างหากจากกันของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายสำหรับเว็บไซต์นี้ บางครั้งอาจมีการใช้คำเช่น เอ็กซอนโมบิล บริษัทฯ เรา หรือบริษัทที่ว่านั้น เพื่อระบุถึงบริษัทฯ บางครั้งอาจมีการระบุโดยย่อถึงหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค หรือสายงานธุรกิจของหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคเพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า รัฐบาล และกลุ่มอื่นจำนวนมากด้วย ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความเรียบง่าย จึงจะมีการใช้คำเช่น การลงทุน การร่วมลงทุน การเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ลงทุนร่วม และหุ้นส่วน เพื่อระบุถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน แต่คำเหล่านี้อาจไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง

บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ (“เอ็กซอนโมบิล”) (เว็บไซต์) และการบริการบางอย่าง การโต้ตอบ และการใช้งานบน หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ (บริการ) จะให้แก่ท่านโดยขึ้นอยู่กับความตกลงที่ท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ดังต่อไปนี้ (ข้อกำหนดทั่วไป) การที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงในข้อกำหนดทั่วไปดังกล่าวแล้ว เมื่อตกลงยอมรับแล้ว ข้อกำหนดทั่วไปนี้จะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยกับท่านเกี่ยวกับการใช้ใช้เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว (ข้อตกลง) หากท่านไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปดังกล่าว โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้

1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษ

บริษัทฯ อาจทบทวนข้อกำหนดทั่วไปเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบที่เว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปฉบับล่าสุดเพราะจะมีผลผูกพันกับท่าน การเข้าใช้เว็ปไซต์หรือบริการหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงว่าท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น

ท่านควรตรวจสอบทุกหน้าเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ บางพื้นที่อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษที่ใช้เฉพาะกับพื้นที่นั้น อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การเข้าใช้ในพื้นที่นั้นแสดงว่าท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษนั้น

2) การเข้าใช้เว็บไซต์

A. ความปลอดภัยของไซต์ ท่านถูกห้ามไม่ให้ละเมิด หรือพยายามที่จะละเมิดการรักษาความปลอดภัยของไซต์ การละเมิดดังกล่าวอาจทำให้ท่านต้องรับผิดชอบทางแพ่งหรืออาญา เราจะตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยว่ามีความผิดทางอาญาเกิดขึ้นเราจะร่วมมือกับหน่วยงานรักษากฎหมายในการสอบสวนเรื่องนั้น การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ เรื่องต่อไปนี้:

  • การเข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บัญชีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านไม่ได้รับอนุญาต,
  • การเข้าถึงข้อมูลหรือการดำเนินการใดใดเพื่อรับบริการซึ่งไม่ใช่ของท่านหรือเพื่อการใช้ของท่าน,
  • การพยายามตรวจสอบ ค้นหา หรือทดลองจุดอ่อนของระบบใดใด ระบบย่อย หรือเครือข่าย,
  • การเข้ายุ่งเกี่ยว เจาะล้วงข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำให้เสีย หรือละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาต,
  • การส่งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยไวรัส (viruses) ม้าโทรจัน (Trojan horses) หนอน (worms) ระเบิดเวลา (time bombs) แคนเซิลบอต (cancelbots) หรือโปรแกรมหรือกลไกคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดยมีเจตนาเพื่อหรือทำให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ขัดขวาง หรือทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์หรือการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการต้องเสื่อมสภาพลง,
  • การเข้าแทรกแซง เข้าสกัด หรือเข้ายึดระบบ ข้อมูลหรือข่าวสารใดใด หรือการเข้าแทรกแซงบริการที่ให้กับผู้ใช้ ผู้ให้บริการ หรือเครือข่ายใดใด  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ใดต้องรับภาระอย่างหนัก การส่งข้อมูลอย่างท่วมท้น การส่งเมล์ระเบิดเวลา หรือการทำให้ระบบนั้นใช้การไม่ได้

B. “สแปม” (Spam) หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกัน  ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลซึ่งไม่เป็นที่ต้องการฉบับเดียวกัน หรือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน การโฆษณาทางธุรกิจ หรือจดหมายลูกโซ่ ไปยังกลุ่มอีเมลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม (ซึ่งหมายถึงผู้รับอีเมลสองรายการหรือมากกว่าซึ่งถูกนำมารวมเป็นรายการเดียว)

C. การละเมิด ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด เราอาจยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการหากเราเชื่อว่าท่านใช้เว็บไซต์หรือบริการนั้นเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ท่านอาจถูกศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่เราหรือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องซึ่งถูกท่านละเมิดสิทธิได้

D. ข้อห้ามอย่างอื่น ในการใช้เว็บไซต์หรือบริการท่านจะต้อง ไม่ลงประกาศ ส่งอีเมล หรือส่งข้อมูลหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ในทางก่อกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ในเชิงข่มขู่ หยาบคาย มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เพื่อแสดงความเกลียดชัง หรือที่มีเนื้อหาซึ่งไม่เป็นที่ต้องการใดใด หรือที่มีเนื้อหาซึ่งอาศัยประโยชน์จากเด็ก หรือที่รุกรานสิทธิส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆของบุคคลอื่น หรือที่มีเนื้อหาใดใดซึ่ง  เบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องการให้แสดงหรือส่งผ่านเว็บไซต์และบริการดังกล่าว, ระงับการส่งอีเมลไปยังผู้รับซึ่งระบุว่าไม่ต้องการรับการติดต่อจากท่าน, ไม่เข้าร่วม และ/หรือสนับสนุนการกระทำซึ่งจะ: 1) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดใด หรือ 2) ทำให้มีความรับผิดในคดีแพ่งได้, ไม่เข้าร่วมในการกระทำซึ่งอาจทำให้การทำงานของเว็บไซต์หรือบริการต้องเสียหายหรือเสื่อมสภาพลง ไม่เสแสร้งเลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใด ระบุตนโดยเท็จหรือแอบอ้างตัวตนหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในลักษณะใด หรือปลอมแปลง ลบทิ้ง หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวใน TCP/IP ในอีเมลหรือการแจ้งข้อความใดใด, ไม่เข้าร่วมในการตลาดทางระบบออนไลน์ที่หลอกลวง หรือ ไม่ช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น

E. สำหรับข้อความของท่าน ท่านต้องใช้ความระมัดระวัง สามัญสำนึก และวิจารณญาณในการใช้เว็บไซต์และบริการ ท่านต้องรับผิดชอบในเนื้อหาใดใดที่นำไปแสดงหรือส่งไปยังหรือส่งผ่านเว็บไซต์หรือบริการ ท่านตกลงและรับรองว่าข้อมูลใดใดที่ท่านนำไปแสดงหรือส่งผ่านเว็บไซต์หรือบริการนั้นถูกต้อง เป็นความจริง ไม่ทำให้เข้าใจผิด และแสดงออกอย่างจริงใจ และท่านมีสิทธิในการนำข้อมูลนั้นมาแสดงหรือส่งผ่านมายังเว็บไซต์ เนื้อหาดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง รูปถ่าย ภาพ วีดิทัศน์ การแจ้งข่าวสาร หรือสาระอื่นใดก็ตาม) ไม่ว่าจะมีการนำแสดงโดย เปิดเผยหรือส่งผ่านเป็นการส่วนตัวถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่ผู้เดียว

F. ท่านยอมรับว่าการใช้ข้อมูลใดใดที่ได้จากเว็บไซต์หรือบริการนี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง

G.ผลจากการใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯสงวนสิทธิ (แต่ไม่เป็นภาระผูกพัน) ในการพิจารณาที่จะปฏิเสธหรือลบทิ้งเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของท่าน และอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากมีการละเมิดหรือมีความพยายามที่จะละเมิดข้อตกลงนี้ ความพยายามใดใดหรือการละเมิดข้อตกลงนี้โดยทางอ้อม และความพยายามหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงโดยบุคคลที่สามซึ่งกระทำในนามของท่านอาจถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้โดยท่านเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น การใช้บริการของบริษัทอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใดใดที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ก็จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ด้วยหากการใช้บริการดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อเว็บไซต์และบริการนี้ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตามv

H. การไม่ได้รับสิทธิดำเนินการ หรือการอนุญาต (Licensing) ท่านไม่ได้รับสิทธิดำเนินการ หรือได้รับอนุญาต  ไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ภายใต้เรื่องสิทธิบัตรหรือสิทธิเกี่ยวกับความลับด้านการค้าซึ่งเอ็กซอนโมบิลเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือครอบครองอยู่เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้า จากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้

I. การเชื่อมโยง  ท่านไม่สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็กซอนโมบิล ท่านอาจถ่ายโอนข้อมูลและทำสำเนาเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้หนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับการค้า หรือที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของ เอ็กซอนโมบิล หากท่านไม่เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ข้อมูลเรื่องลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าต้องเสียหายลง นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในย่อหน้านี้แล้ว ท่านไม่สามารถทำสำเนา (ไม่ว่าจะโดยการพิมพ์ลงกระดาษ การเก็บในแผ่นดิสก์ การเก็บไว้ที่เว็บไซต์อื่น หรือด้วยการถ่ายโอนในลักษณะใดก็ตาม) แจกจ่าย (ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายสำเนา) แพร่ภาพและเสียง และเปลี่ยนแปลงหรือยุ่งเกี่ยวกับส่วนใดของเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตาม

3)เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ESSO, EXXONMOBIL, MOBIL, และยี่ห้ออื่น เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการเป็นเครื่องหมายของเอ็กซอนโมบิล และบริษัทในเครือ เครื่องหมายของเอ็กซอนโมบิล อาจไม่ได้ปรากฏบนเว็ปไซตนี้ทุกอันและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เห็นทางเว็ปไซตนี้อาจไม่มีในทุกประเทศ อาจมีผลิตภัณฑ์หรือบริการบางชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้าของท้องถิ่นในบางประเทศ เครื่องหมายของบุคคลที่สามอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เมื่อมีการเอ่ยถึงองค์การหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การนั้น

ผู้ใช้อาจส่งต่อ แจกจ่าย และ/หรือถ่ายสำเนาข้อความภายใต้ลิขสิทธิ์ของ เอ็กซอนโมบิล บนเว็บไซต์นี้หากเอกสารทั้งหมดหรือหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหน้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ส่วนหัวและส่วนล่างของหน้า การประกาศไม่ยอมรับ และข้อมูลอื่นๆ ด้วย ท่านไม่สามารถทำสำเนาเอกสารเหล่านี้ไปยังเว็บไซต์อื่น

4) คำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เอ็กซอนโมบิล มีความยินดีที่ท่านสนใจในเว็บไซต์นี้รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของเอ็กซอนโมบิล ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญและเราอยากให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราเรื่องการเก็บข้อมูลของผู้เข้ามายังเว็บไซต์ และเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โปรดตรวจสอบที่แต่ละส่วนหรือแต่ละหน้าของเว็บไซต์ซึ่งท่านเข้าใช้ บางส่วนหรือบางหน้าของเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับการใช้ของท่าน ตัวอย่างเช่นอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านสำหรับการใช้งานบางอย่าง

ข้อมูลและการนำไปใช้

เมื่อมีผู้เข้าไปที่เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ของเราจะเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัตเพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ระหว่างการใช้งาน เรายังเก็บข้อมูลอื่นๆ เช่นจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ส่วนของเว็บไซต์ที่มีการเลือก ที่อยู่ IP (หรือที่อยู่ทางอินเตอร์เนทซึ่งคอมพิวเตอร์ของท่านได้จากผู้ให้บริการอินเตอร์เนท) คำลงท้ายบัญชีอีเมลของท่าน ประเภทของโปรแกรมที่ใช้ (เช่น Netscape หรือ Internet Explorer) รวมทั้งวันและเวลา  เราใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางสถิติเพื่อปรับปรุงการออกแบบและการบริหารเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวที่จะระบุตัวตนหรือที่อยู่ของผู้เข้าใช้เว็บไซต์

เรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว  จะเน้นในเรื่องรายละเอียดของบุคคล คือ ข้อมูลที่อาจใช้เพื่อระบุถึงบุคคล เช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล และโทรศัพท์  หากระหว่างที่เข้าไปยังเว็บไซต์ท่านได้ให้รายละเอียดเฉพาะตัว สั่งซื้อสินค้า เข้าร่วมการแข่งขัน หรือส่งข้อมูลอื่นให้แก่เรา ท่านก็อาจให้รายละเอียดส่วนตัวแก่เรา เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน ส่งใบเรียกเก็บเงินตามคำสั่งซื้อของท่าน เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการที่คิดว่าท่านอาจสนใจ หรือเพื่อติดต่อกับท่านในวัตถุประสงค์อื่น

ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลที่สาม เราไม่แจกจ่ายหรือขายข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลที่สามเพื่อให้บุคคลที่สามเสนอสินค้าหรือบริการแก่ท่าน ยิ่งกว่านั้นตามที่อธิบายไว้ในส่วนของการบอกเลิก/แก้ไขข้อมูล  เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานข้อมูลเพื่อให้ท่านไม่ได้รับการติดต่อจากเราอีกต่อไป หากท่านแจ้งว่าข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเคยส่งให้กับเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้อง เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไข และจะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามดังกล่าว  หากท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว เช่นในกรณีของการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่าง (ที่เรียกกันว่า “cookie”) ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้ามาหรือใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้จะช่วยท่านเรื่องการเข้าใช้เว็บไซต์ และทำให้ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลซ้ำทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้ ท่านสามารถลบหรือปิดกั้นข้อมูลดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ของท่านได้ถ้าต้องการ (จอภาพ “help”หรือคู่มือผู้ใช้จะบอกวิธีปฏิบัติเรื่องนี้)

ข้อมูลจากเด็ก

เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลซึ่งอาจเป็นที่สนใจเป็นพิเศษสำหรับเด็ก แต่บริษัทฯไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวจากหรือเกี่ยวกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 17 ปีผ่านทางเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงHyperlinks

เว็บไซต์นี้โยงไปถึงเว็บไซต์อื่นซึ่ง เอ็กซอนโมบิล ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลรักษาอยู่ เราไม่สามารถรับผิดชอบในนโยบายหรือการปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่สามารถกล่าวแทนหรือรับรองการปฏิบัติเรื่องนี้ เรายังไม่สามารถรับผิดชอบในนโยบายหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้และติดต่อกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดใด

การเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

การสื่อสารทางอินเตอร์เนทและการส่งข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ท่านด้วยวิธีอื่นทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต้องผ่านมือหรือถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สาม แต่ เอ็กซอนโมบิล ไม่ขายหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามในวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่สามนี้เสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ท่าน

เราอาศัยบริษัทหรือบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่บางอย่างแทนเรา เช่นการรับคำสั่งซื้อ การนำส่ง การส่งไปรษณีย์หรืออีเมล การขจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกจากบัญชีลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล ความช่วยเหลือด้านการตลาด การรับชำระเงินด้วยบัตรสินเชื่อ และการให้บริการลูกค้า  บริษัทหรือบุคคลเหล่านี้มีข้อมูลส่วนตัวของท่านพอที่จะทำหน้าที่ได้ แต่ไม่อาจนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

เอ็กซอนโมบิล อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวนี้ให้กับส่วนงานต่างๆ หรือบริษัทในเครือทั่วโลก ซึ่งอาจหมายถึงการส่งมอบข้อมูลจากกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศนอกกลุ่ม E.E.A. นี้ การให้ข้อมูลกับเว็บไซต์หมายความว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งเรื่องการส่งต่อข้อมูล ซึ่งรวมถึงการส่งมอบข้อมูลข้ามประเทศตามที่ระบุไว้ในคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เอ็กซอนโมบิล ไม่พยายามค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดใดจากผู้เข้าใช้เว็บไซต์ นอกจากจะมีข้อกำหนดทางกฎหมายให้ทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่นในกรณีการรับสมัครหรือจ้างงาน  ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรวมถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับ: ชาติพันธุ์หรือต้นกำเนิด ทัศนะทางการเมือง ศาสนาหรือศรัทธาความเชื่อ การเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต และชีวิตทางเพศหรือประวัติอาชญากรรม เราแนะนำว่าท่านไม่ควรให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในลักษณะนี้ แต่หากท่านให้ข้อมูลดังกล่าว เอ็กซอนโมบิล จะยอมรับความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่านเพื่อให้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้ตามที่ระบุไว้ในคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือในลักษณะที่ระบุไว้ในจุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

การเอาข้อมูลออกจากระบบ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ท่านสามารถร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากระบบ โดยการส่งอีเมลไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมโดยกด  “ติดต่อเรา”  เราจะพยายามอย่างเหมาะสมในการทำตามคำร้องขอของท่าน  และจะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามดังกล่าว  หากท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว

เงื่อนไขสำหรับการใช้ การแจ้ง และการทบทวน

ถ้าท่านเลือกเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา การใช้และข้อโต้แย้งใดใดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะขึ้นอยู่กับคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดทั่วไปของเรา ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเรื่องความเสียหาย การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง และการนำข้อกฎหมายมาใช้ เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขคำประกาศนี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติของเว็บไซต์นี้หรือเกี่ยวกับการติดต่อกับเว็บไซต์นี้โปรดติดต่อ:

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4
คลองตัน กรุงเทพฯ 10110
โทร. +66 0 2407 4378
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศความเปลี่ยนแปลงบนหน้านี้และแก้ไขวันที่ที่ส่วนบนสุดของคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง

5) การไม่รับประกัน

การจัดเว็บไซต์และให้บริการนี้เป็นไป “ตามลักษณะที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกันใดใดทั้งสิ้น ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายซึ่งบังคับอยู่จะอนุญาตให้ได้ บริษัทฯไม่อ้างสิทธิเรื่องการรับประกัน ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเรื่องความสามารถที่จะนำสินค้าออกวางขายในตลาด ความเหมาะสมสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และการไม่ละเมิด บริษัทฯไม่รับรองหรือให้หลักประกันว่าการปฏิบัติงานหรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่รับรองว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนเว็บไซต์นี้อยู่จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่อาจเป็นอันตราย บริษัทฯไม่รับรองหรือให้หลักประกันเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์หรือบริการนี้ ในแง่ของความถูกต้องแม่นยำ ความพอเพียง ความเป็นประโยชน์ ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ กฎหมายในบางบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตเรื่องการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่มีผลสำหรับท่าน

6) ข้อจำกัดเรื่องความรับผิด

เอ็กซอนโมบิลจะไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับค่าเสียหายเพื่อการชดเชย เพื่อการลงโทษ หรือจากผลเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังหรือในกรณีพิเศษอื่นๆ จากการใช้ หรือการไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ ถึงแม้ว่า เอ็กซอนโมบิลจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับโอกาสของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อาจไม่อนุญาตเรื่องการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิด หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่มีผลสำหรับท่าน

หากท่านไม่พอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการหรือกับข้อกำหนดใดใดในเรื่องนี้ ทางออกโดยเฉพาะสำหรับท่านคือการเลิกใช้เว็บไซต์และบริการดังกล่าว

7) ข่าวสารจากผู้ใช้ซึ่งไม่ถือเป็นความลับ

ท่านไม่ควรส่งข่าวสารหรือเนื้อหาใดใดไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้หากเห็นว่าเป็นความลับหรือเป็นเรื่องที่มีกรรมสิทธิครอบครองอยู่ ข่าวสารหรือเนื้อหาใดที่ท่านส่งไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้จะถือว่าไม่เป็นความลับหรือไม่มีผู้อ้างกรรมสิทธิครอบครอง นอกจากจะมีการระบุอย่างชัดแจ้งในคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ เอ็กซอนโมบิล หรือมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากระหว่างท่านกับ เอ็กซอนโมบิล แล้ว จะถือว่าท่านให้สิทธิ เอ็กซอนโมบิลในการใช้ข้อมูลนั้น รวมทั้งทำสำเนา นำออกแสดง ส่งต่อ และแจกจ่ายอย่างไม่จำกัด ทั่วโลก โดยเพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าธรรมเนียมใดใด ท่านยังตกลงด้วยว่า เอ็กซอนโมบิล มีสิทธิที่จะใช้แนวคิด ความรู้ หรือข้อคิดเห็นใดใดที่ท่าน (หรือผู้กระทำในนามของท่าน) ส่งมายังหรือผ่านเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรืออ้างถึงท่านหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด

8) การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวก เอ็กซอนโมบิล อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม หากท่านต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยอาศัยการเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์นี้ท่านจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเอง เอ็กซอนโมบิลไม่รับผิดชอบสำหรับไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่อาจพบจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรองหรือรับประกันใดใดในเรื่องนี้และไม่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

9) บริเวณเพื่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้

เว็บไซต์นี้อาจมีบริเวณที่ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกระดานบุลเลติน ปฏิทิน แชทรูม หรือหน้าเวปเพจส่วนตัว

เอ็กซอนโมบิล มีสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบหรือสอดส่องส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และบริการ ซึ่งรวมถึงบริเวณที่ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม เอ็กซอนโมบิล ไม่มีความรับผิดใดใดเกี่ยวกับเนื้อหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้

10) การเปิดเผยข้อมูล; การคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์นี้อาจเป็นการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลงานด้านการเงินของบริษัทในภายหน้า เราต้องการเตือนว่าคำแถลงเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งเหตุการณ์หรือผลที่แท้จริงอาจแตกต่างไปมากได้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับเอกสารที่บริษัทรายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฟอร์ม 56-1 และ 56-2 ล่าสุดของบริษัท  เอกสารเหล่านี้มีและระบุถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุอยู่ในการคาดการณ์หรือคำแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตเป็นอย่างมาก เรื่องเหล่านี้รวมถึงผลงานในแต่ละไตรมาสที่อาจแปรเปลี่ยนไป การพึ่งพาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แผนเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงในการผลิต ความเสี่ยงจากระบบโครงสร้างอินเตอร์เนท ความผันแปรของราคาหุ้น การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และการเติบโตในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ

11) การมีให้ใช้ได้ทั่วโลก/การควบคุมการส่งออก

บางส่วนของเว็บไซต์และบริการนี้อาจถูกควบคุมและดำเนินงานโดย เอ็กซอนโมบิลจากที่ตั้งต่างๆ   เอ็กซอนโมบิลไม่รับรองว่าเว็บไซต์ บริการ หรือข้อมูลที่ได้หรือที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์จะเหมาะสมหรือมีให้ใช้ได้ในทุกที่  การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการนี้จากประเทศใดซึ่งเนื้อหาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายหรืออาจมีโทษได้เป็นเรื่องต้องห้าม และการเข้าถึงหรือใช้เว็ปไซต บริการ หรือเนื้อหานี้โดยบุคคลหรือจากประเทศใดที่สหรัฐดำเนินมาตรการลงโทษก็เป็นเรื่องต้องห้ามเช่นกัน

ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์และบริการนี้จะดำเนินการเองและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ท่านไม่สามารถนำบริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดใดที่ได้จาก หรือที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ไปส่งออกหรือส่งออกซ้ำ นอกจากจะปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ของสหรัฐ และ/หรือประเทศไทยอย่างเต็มที่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง (หรือให้กับพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยของ) ประเทศใด ที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือมีมาตรการลงโทษสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยี  หรือส่งไปยังบุคคลหรือองค์กรใดที่อยู่ในรายชื่อพลเมืองผู้ได้รับการระบุเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐ หรือในรายชื่อองค์กรของสำนักงานบริหารการส่งออก หรือในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของสำนักงานบริหารการส่งออก หรือในรายการคำสั่งต้องห้ามของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ นอกจากนั้นท่านยังต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในประเทศของท่าน ซึ่งอาจมีผลต่อสิทธิของท่านในการนำเข้า ส่งออก หรือใช้เว็ปไซต บริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้หรือที่ระบุอยู่บนเว็ปไซตนี้

12) การชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ

ท่านตกลงที่จะชดใช้ความเสียหาย ไม่เอาผิด และแก้ต่างให้กับบริษัทฯ และเอ็กซอนโมบิลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือเอ็กซอนโมบิลจากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง การดำเนินการ หนี้สิน ความเสียหาย หรือความรับผิดใดใด ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามที่เหมาะสม ในกรณีที่การดำเนินการนั้นสืบเนื่อง เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือจากการฝ่าฝืนของบุคคลอื่นใดที่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน

13) กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อขัดแย้ง

ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับโดยอำนาจทางกฎหมายของประเทศไทย (โดยไม่ส่งผลต่อหลักการเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย)  ท่านและ บริษัทฯ ตกลงยอมรับอำนาจและมอบหมายให้ศาลของประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินคดี

14) หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครอง

บางส่วนของเว็บไซต์และบริการนี้อาจเป็นที่สนใจพิเศษสำหรับเด็ก แต่ เอ็กซอนโมบิล ไม่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 17 ปีจากเว็บไซต์นี้

15) วิธีติดต่อกับเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับคำประกาศออนไลน์สำหรับเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติ โปรดติดต่อเราได้ที่ :

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4
คลองตัน กรุงเทพฯ 10110
โทร. +66 0 2407 4378