เอ็กซอนโมบิลและพนักงานมอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินจำนวน 156,837 บาท ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤติการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอย่างฉุกเฉินเพราะต้องเผชิญปัญหาชีวิตที่มีความซับซ้อนหลายมิติ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น
Image

นางสิริวรรณ พร้อมมูล (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและผู้สนับสนุนกลุ่ม PRIDE Thailand Chapter นางวรณัน สกุลศิริธากุล (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และพนักงานจากกลุ่ม PRIDE Thailand Chapter บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ให้แก่ นางวิภาวี บุรุษหงส์ (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ระดมความร่วมมือ และนางสาวอริสา แก้วลี (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ระดมความร่วมมือ สำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ กสศ.

กลุ่ม PRIDE Thailand Chapter จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจความหลากหลายในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางเพศในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพซึ่งกันและกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ทั้งนี้ กลุ่ม PRIDE Thailand Chapter ได้รณรงค์เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเชิญชวนให้พนักงานมาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

อีเมล thailand-public-affairs@exxonmobil.com