ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราใช้แนวทางที่ยั่งยืน ในการลงทุนพัฒนาชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับชุมชน

ในบทความนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การศึกษา

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาหันมาสนใจเรียนรู้ในด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ ช่วยสร้างเสริมศักยภาพ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

ทุนการศึกษาเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาระดับสูง และความจำเป็นในการพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เราได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งกองทุน สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีขึ้น และยังคงสนับสนุนกองทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษามากกว่า 2,200 ทุน รวมกว่า 17.8 ล้านบาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน จากมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ

สุขภาพ

สุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและมีส่วนในการพัฒนาประเทศได้ เราสนับสนุนโครงการที่สร้างขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพในระดับชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสนับสนุนความตระหนักและการสนับสนุนการดูสุขภาพ

Image

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะดําเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราทําธุรกิจ นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ให้ความรู้ พิทักษ์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Image

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและทำงานอาสาสมัครเพื่อชุมชน ในช่วงที่ผ่านมา พนักงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงการร่วมงานกับผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน พันธสัญญาต่อสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและแถลงการณ์เรื่องแรงงานและบุคลากร (Statement on Labor and the Workplace) ซึ่งตอกย้ำถึงการที่บริษัทฯ สนับสนุนหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตามประกาศเรื่องหลักการพื้นฐานและสิทธิในที่ทำงาน (International Labor Organization 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยเฉพาะเรื่องการเลิกใช้แรงงานเด็ก การบังคับ และการกีดกันในที่ทำงาน บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักปฏิบัติว่าการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงการปกป้องและเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรที่มีคุณภาพ

บุคลากรที่มีคุณภาพ

เราเชื่อว่าพนักงานที่มีความสามารถและทุ่มเทในการทำงานเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นประการหนึ่งของเรา
ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดในทุกระดับขององค์กร