บุคลากรที่มีคุณภาพ

เราเชื่อว่าพนักงานที่มีความสามารถและทุ่มเทในการทำงานเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นประการหนึ่งของเรา
ระบบการพัฒนาบุคลากรของเราใช้กระบวนการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจทุ่มเททำงานและผลิตผลงานได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ พิถีพิถันคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรผ่านการมอบหมายงาน เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานตรง และฝึกอบรมให้ความรู้อย่างมีเป้าหมาย การวางแผนความก้าวหน้าในงานอาชีพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนตามความสามารถและผลการทำงานของพนักงานโดยพิจารณาจากผลงานทั้งแบบรายบุคคลและจากการทำงานเป็นทีม

เราคัดเลือกพนักงานทั้งชายและหญิงที่มีความสามารถที่แตกต่างและหลากหลาย ทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เป็นผู้นำความคิดริเริ่ม และนวัตกรรมใหม่ๆ บริษัทฯ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในที่ที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยการจ้างงานบุคลากรภายในพื้นที่

การพัฒนาบุคลากร

ปรัชญาในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของบริษัทฯ คือสนับสนุนการเติบโตของพนักงานจากภายในองค์การ โดยการมอบหมายงานที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแต่ละงานเพื่อพัฒนาความสามารถ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการที่จะบรรลุผลสำเร็จที่เหนือกว่าในการดำเนินงาน

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นเลิศนับเป็นเป้าหมายหลักของแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การที่บริษัทฯสามารถเล็งเห็นถึงศักยภาพ และเร่งรัดการพัฒนาความสามารถของพนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการ ทักษะและขีดความสามารถของพนักงานจะได้รับการพัฒนาโดยผ่านการฝึกอบรมและจากประสบการณ์ความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ จากหลากหลายแผนกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ ให้การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของพนักงานผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับรองมาแล้วว่าเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาจากการฝึกฝนผ่านการทำงานจริงในหลากหลายสายงาน การฝึกฝนดังกล่าว ยังเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการที่จะไปเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทั้งจากภายในและต่างประเทศ

การมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความทุ่มเทในการทำงานถือเป็นจุดเด่นและความได้เปรียบของบริษัทฯ ดังนั้นระบบการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานที่ครอบคลุมของบริษัทฯ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้บริษัทฯ เสริมสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทุ่มเท และมีแรงจูงใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กร

การดูแลและรักษาพนักงาน

บริษัทฯส่งเสริมนโยบายการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกัน (Diversity and Inclusion) โดยการสนับสนุนให้พนักงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีการฝึกอบรมที่เป็นระบบพร้อมทั้งมีรูปแบบผลตอบแทนที่จูงใจทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถได้

การส่งเสริมการยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคลากรแต่ละคนและการสร้างวัฒนธรรมให้ยอบรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันได้ในองค์กรเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ ทักษะ การเรียนรู้ ให้มีนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ ถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจของบริษัทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรม ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพต่างๆ อีกมาก เช่น โครงการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชนต่างๆ โครงการให้คำปรึกษาระหว่างพนักงานต่างแผนกและต่างประสบการณ์ทำงานด้วยกัน เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราใช้แนวทางที่ยั่งยืน ในการลงทุนพัฒนาชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับชุมชน
ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดในทุกระดับขององค์กร 
ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

เราสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน