ความปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดในทุกระดับขององค์กร 

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ OIMS) ของบริษัทฯ ได้วางกรอบที่ชัดเจนในการจัดการทั้งด้านความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยของบุคลากร 

ในส่วนของความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ ใช้ระบบการป้องกันความสูญเสียในการปฏิบัติงาน (Loss Prevention System หรือ LPS) อันเป็นแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่ามุ่งเน้นทั้งในเรื่องพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับปรุงสถานที่ทำงาน ระบบและสมรรถนะต่างๆ ให้ดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติดังกล่าวทั้งในด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยโดย “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” (Nobody Gets Hurt)

หนึ่งในปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” คือ การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ สามารถทักท้วงได้เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย พนักงานทุกคนในบริษัทฯ แต่ละคนสามารถตักเตือนเพื่อนร่วมงานได้ ถ้าพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานยินดีรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น พนักงานทุกคนได้รับการปลูกฝังให้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ปลอดภัยกว่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราใช้แนวทางที่ยั่งยืน ในการลงทุนพัฒนาชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับชุมชน
บุคลากรที่มีคุณภาพ

บุคลากรที่มีคุณภาพ

เราเชื่อว่าพนักงานที่มีความสามารถและทุ่มเทในการทำงานเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นประการหนึ่งของเรา
ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

เราสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน